Oppaan KIKE - YTK Yhteiskuntatieteet 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA


YHTEISKUNTATIETEET

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (17 op)

Hallintotieteen, johtamisen psykologian ja johtamisen, politiikkatieteiden ja sosiologian sekä sosiaalityön pääaineopiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot ovat kandidaatintutkinnossa yhteensä 17 opintopistettä. Maisterintutkintoon ei kuulu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja.

Opiskelijat voivat suorittaa kandidaatintutkinnon kieli- ja viestintäopinnot vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: viestinnän ja toisen kotimaisen kielen lisäksi voidaan suorittaa I vieras kieli (6 op) ja II vieras kieli (3 op) tai ainoastaan I vieras kieli (9 op). Nopeasti kansainvälistyvien työmarkkinoiden tarpeiden valossa on erittäin suositeltavaa suorittaa myös toinen kieli, mikäli on opiskellut kieltä noin lukion oppimäärää vastaavasti.

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja valinnaisista opintojaksoista. Kielikeskus järjestää myös kielen käytön ja kulttuurin sekä kulttuurienvälisen viestinnän (ICP) 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

Pääaineiden tutkintorakenteisiin kuuluu tietty määrä kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli vaatimukset ovat tiukentuneet (esim. uuteen tutkintorakenteeseen on lisätty kursseja), eivät tiukentuneet vaatimukset koske aiemmin opintonsa aloittaneita. Tällöin esim. aiemmin suoritettu ruotsin 3 op riittää jatkossakin. Syksystä 2013 alkaen kaikki uudet ruotsin kielen suoritukset tehdään kuitenkin 4 opintopisteen (kirjallinen taito 2 op, suullinen taito 2 op) laajuisena. Mikäli vaatimukset ovat helpottuneet (esim. vaadittavien kurssien määrä on vähentynyt), koskevat helpottuneet vaatimukset myös aiemmin opintonsa aloittaneita.


YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaista. Sieltä löytyvät myös opintojaksojen kuvaukset.

ALKUKOKEET

Ruotsi
Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain ruotsin pakollisista peruskursseista, ei siis valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnän sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Englanti
Englannin tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisesta tekstin ymmärtämisen peruskurssista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu WebOodin kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Muut kielet
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

RUOTSIN LÄHTÖTASOTESTI

Kaikki opiskelijat osallistuvat Optimassa ruotsin lähtötasotestiin. Testi on kaikille sama tiedekunnasta riippumatta ja siihen voi osallistua vain kerran. Testin avulla varmennetaan opiskelijan valmiudet ruotsin kielen opintojen aloittamiseksi. Ellei opiskelija selviydy lähtötasotestistä, hänen kannattaa osallistua ruotsin valmentavalle kurssille tai hankkia muulla tavalla tarvittavat tiedot ennen pakollisia ruotsin kursseja. Lähtötasotesti kannattaa siis suorittaa hyvissä ajoin, jotta opiskelija ehtii tarvittaessa osallistua valmentavalle kurssille ennen pakollisia ruotsin kursseja.

RUOTSIN VALMENTAVA KURSSI

Kielikeskus järjestää ruotsin valmentavan kurssin XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2). Se pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssin tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa pakollisia tai valinnaisia ruotsin kursseja.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

II VIERAS KIELI

Toisen vieraan kielen kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla.

Aikaisemmin kieltä lukeneet opiskelijat voivat myös kerrata kielioppia ennen kuin he aloittavat tekstinymmärtämisen kurssin. Kielioppia kertaavia kursseja ovat saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvat kieliopin kertauskurssit (XSAK0221 German: Grammar Repetition, XVEN0221 Venäjän kertauskurssi), XRAN0221 Ranskan kertauskurssi sekä kielten jatkokurssit espanjassa, ranskassa, saamessa, saksassa ja venäjässä (XESP0003-4, XRAN0003-4, XSAA0003-4, XSAK0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTÖN JA KULTTUURIN JA KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielikeskus järjestää myös laajempia kokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi.

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen pakolliset tai valinnaiset peruskurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuksista.

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Intercultural Communication Programme (ICP) -opintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pääkohdat ja analysoida ja ymmärtää kulttuurienvälistä viestintää sekä samalla laajentaa ja syventää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan.


KANDIDAATINTUTKINTO

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (17 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0001 Puheviestintä 2 op (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
TENG0101 English: Reading Comprehension (CEFR B2) 3 ECTS
TENG0102 English: Oral Skills (CEFR B2) 3 ECTS


Lisäksi pakollisena suoritetaan toinen seuraavista
:

Englanti (3 op)
TENG0105 English: Writing (CEFR B2) 3 ECTS
tai
II vieras kieli (3 op)
TSAK0201 German: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op