Oppaan KTK - Luokanopettajakoulutus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

LUOKANOPETTAJAKOULUTUSLUOKANOPETTAJAKOULUTUS
KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE 180 op

KANDIDAATIN TUTKINNON YLEISOPINNOT 25 op
LYLE0201 Yliopisto-opintoihin ja opettajuuteen orientoituminen 2 op
LSUO0002 Puheviestintä 2 op
LENG0001 English: Reading comprehension 3 op
LENG0002 English: Oral skills 3 op
LRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
LRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
LSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2op
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 4 op
KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä 3 op

LKAS1000 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op
KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op
LKAS1101 Ohjattu orientoiva harjoittelu 3 op
LKAS1102 Pedagoginen seminaari I 2 op

LKAS2000 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op
Yhteiset sisältöopinnot 17 op
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op
LKAS2106 Vaihtoehtopedagogian suuntauksia 2 op
LKAS2111 Ohjattu ainedidaktinen harjoittelu 5 op
LYLE0206 Opetustoimen hallinto 2 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 8 op
LKAS2102 Pedagogis-didaktinen seminaari II 2 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 3 op 
Valitaan yksi opintojakso:
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 3 op TAI
KMEN1002 Metodipaja 3 op 

Tutkielmaopinnot 10 op
KKAS2007 Kandidaatin tutkielma 10 op
KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte  

OPETTAJAN TYÖHÖN INTEGROIVAT OPINNOT 10 op 
LKAS0301 Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen perusteet 5 op
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

LAPE0000 PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISET OPINNOT 60 op
LAPE0011 Monialaisten opintojen perusteet 4 op
LAPE1512 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 op
LAPE0401 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka 4 op
LAPE1113 Uskonto 2 op TAI
LAPE0311 Elämänkatsomustieto 2 op
LAPE0501 Kuvataide 5op
LAPE0601 Liikunta 5op
Matematiikka 7 op
    LAPE0721 Matematiikkakuvan kehittäminen 4 op
    LAPE0722 Matemaattisen ajattelun kehittyminen 3 op
Ympäristöoppi 8 op
    LAPE1211 Luonnontieteen oppimisen ja opettamisen perusteet 2 op
    LAPE1204 Maantieto ja biologia 3 op
    LAPE1411 Fysiikka-kemia 3 op
LAPE0810 Musiikkia kaikille 5 op
LAPE1622 Vieraiden kielten didaktiikka: englanti, ruotsi 4 op
LAPE1920 Monimateriaalinen käsityö 6 op
LAPE2101 Ohjattu pedagoginen harjoittelu 3 op

SIVUAINEOPINNOT 25 op 
LAER0120 Esi- ja alkuopetus
LAER0120 Esi- ja alkuopetus
LAER0320 English language 
LAER0520 Historia
LAER0720 Liikunta
LAER0820 Ympäristöoppi
LAER0920 Matematiikka 
LAER1020 Musiikki
LAER1520 Uskonto (Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaan)
LAER1620 Äidinkieli ja kirjallisuus
LAER1720 Elämänkatsomustieto (Oulun yliopiston vaatimusten mukaan)
LAER2300 Käsityö
LAER2400 Kestävyys- ja luontokasvatus
UKUV2700 Kuvataidekasvatus (taiteiden tiedekunta)
GKAS3000 Globaalikasvatus
KAPS0100 Kasvatuspsykologia
KERI0400 Erityispedagogiikka
TVTO1000 Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa
XNTU1500 SukupuolentutkimusSIV0001 Studies in *** (kansainvälinen sivuaine)
Tutkintoa tukevia sivuaineita voi valita myös muiden tiedekuntien ja korkeakoulujen opintotarjonnasta.

 

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTORAKENNE 120 op

YLEISOPINNOT 5 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op TAI
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op
KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op
Yhteiset sisältöopinnot 19 op
LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op 
LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op 
LKAS3111 Oppimisen moninaisuus 4 op TAI
LKAS3112 Inkluusion ulottuvuudet 4 op 

Harjoittelut 13 op
LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu 7 op
LKAS3125 Ohjattu kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava harjoittelu * 5 op  
LKAS3126 Soveltavan harjoittelun seminaari 1 op

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 8 op
Omaan tutkimusotteeseen sopivia tutkimus- ja menetelmäopintoja 8 op:
KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op 
TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op
YMEN1673 Määrällinen aineiston keruu 1–2 op
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4–5 op
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3–5 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1–15 op (tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
SMEN3132 Tilastolliset testit 3–5 op
TUTA0212 Computational Statistics 3–5 op
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op
KKAS0402 Tutkielmaa tukeva metodikirjallisuus 3-5 op (tehdään pro gradu -tutkielman ohjaajalle)

Opinnäytetyö ja seminaarit 40 op
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op
KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte 

VALINNAISET OPINNOT 10 op
Suositellaan omaa ammatillista ja tutkimusorientaatiota tukevia opintoja.
KKAS3102 Ongelmaperustainen pedagogiikka 5 op
KKAS3103 Kriittinen pedagogiikka 5 op
KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5 op
KKAS3117 Kansainvälistymisopinnot 5-10 op
LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulussa ja kasvatuksessa 3 op    
LAER1239 Saamen kieli suomenkielisille 5 op  
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op   
LAER1240 Saamen kieli 5 op
LKAS2201 CLIL for primary teachers 3 op
LKAS2202 LUMA-kerhot 3 op 
LKAS2203 Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet 3 op
LKAS2204 Musiikki ja media 3 op
LKAS2206 Seikkailu ja retkeily koulussa 3 op 
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 3 op
LKAS2208 LUMI – The creativity Arctic Workshop 3 op
LKAS2211 Kansainväliset opetettaviin aineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvät opinnot (1-5 op)
LKAS3109 Kasvatuksen ja koulutuksen sosiologiset kysymykset 5 op
LKAS3110 Kasvatuksen filosofiset ja eettiset kysymykset 5 op
LKAS3114 Comparative professional experience 5 op
MEDU3105 Internet use and psychosocial well-being 5 op
MEDU3106 Theoretical Approaches to media culture 5 op
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka 4 opT
VTO0109 Leikillinen oppiminen 4 op
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op 


SIVUAINEOPINNOT 25 op