Oppaan KTK - Liikunta 18, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Liikunnan sivuaineopintojen tavoitteena on monialaisten opintojen liikuntaa laajentaen ja syventäen tarjota laaja ammatillinen valmius peruskoulun kuuden alimman luokan liikunnanopetustyöhön. Tavoitteen saavuttaminen merkitsee, että opiskelija:
-pystyy kuvaamaan liikuntakasvatuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle
-tuntee ja osaa soveltaa motoristen perustaitojen, havaintomotoristen taitojen sekä liikuntataitojen oppimisen periaatteet teoriassa ja käytännössä, erilaisissa oppimisympäristöissä myös pohjoisen luontoa ja olosuhteita sekä teknologiaa hyödyntäen
-hallitsee koulussa opetettavien liikuntamuotojen taidot niin, että hän pystyy niitä kehittämään, harjoittamaan ja korjaamaan
-kykenee suunnittelemaan liikunnan opetusta tuntien, jaksojen ja koulukohtaisen suunnittelun tasolla ja soveltamaan oppilaan kohdalla, jolla on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu liikunnallinen erityisvaikeus
-kykenee toteuttamaan tavoitteellista liikunnanopetusta ja arvioimaan opetustaan ja lasten oppimistuloksia
-osoittaa itsenäistä kasvuikäisten fyysiseen ja motoriseen kehitykseen, liikunnan ja terveyden yhteyteen ja niiden ohjaamiseen liittyvää tiedonhankintakykyä.