Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Saame 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

SAAMEN ALKEIS- JA JATKOKURSSIT


Alkeis- ja jatkokurssit (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi.

Kurssi 1, esim. XSAA0001 Saame 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskursseilla (1-2) vähintään A1-tason ja jatkokursseilla (3-4) vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. työelämässä.

XSAA0001 Saame 1 (CEFR A1) (3 op)
XSAA0002 Saame 2 (CEFR A1) (3 op)
XSAA0003 Saame 3 (CEFR A2) (3 op)
XSAA0004 Saame 4 (CEFR A2) (3 op)

Saamen opetusta ei välttämättä järjestetä joka lukuvuosi.Katso myös muut saamen kurssit:
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) (2 op)