Oppaan TTK - Graafinen suunnittelu 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoinen)
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op (vapaaehtoinen)

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
ASUO0002 Puheviestintä 2 op
ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
ARUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
AENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
AENG0002 English: Oral Skills 3 op

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:

Taide, muotoilu ja kulttuuri –opinnot 30 op:
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op
UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op
Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op
ONEVAL0032 Guide to IPR  3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op
UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa –esineitä ajassa ja arjessa 3 op
Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op): 
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
KUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

AGRA1000 Graafisen suunnittelun perusopinnot 25 op
AGRA0105 Graafisen suunnittelun perusteet 5 op
AGRA0107 Graafinen ilmaisutekniikka 4 op
AGRA0203 Typografia 6 op 
AGRA0104 Graafinen abstrahointi 4 op
AGRA0205 Representaation historia 3 op
AGRA0108 Graafisen suunnittelun ohjelmistot 3 op

AGRA1500 Graafisen suunnittelun aineopinnot 40 op
AGRA0911 Julkaisun suunnittelu painettuun mediaan 6 op
AGRA0922 Julkaisun suunnittelu sähköiseen mediaan 6 op
AGRA0715 Wayfinding and signage design 5 op 
AGRA0902 Informaation visualisointi 4 op
AGRA0904 Graafinen teknologia 3 op
AGRA0501 Graafisen suunnittelun kirjatentti 2 op
AGRA0503 Visuaalisen viestinnän tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen 4 op
AGRA0510 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op

esimerkkejä sivuainekursseista:
AGRA0506 Graafisen suunnittelun workshop 2-5 op

  

Taiteen maisterin tutkinto 120 op

AGRA3100 Graafisen suunnittelun syventävät opinnot 85 op
AGRA0704 Kuvan viestit 5 op
AGRA0716 Julkaisuprojekti painettuun ja sähköiseen mediaan 10 op
AGRA0727 Typografian syventävät opinnot 5 op
AGRA0726 Visuaalisen identiteetin suunnittelu ja brändäys 8 op
AGRA0505 Portfolion rakentaminen 3 op 
AGRA0721 Syventävien opintojen kirjatentti 3 op 
AGRA0725 Visuaalisen viestinnän suunnittelun tutkimusmetodit 4 op
AGRA0717 Tieteellisen kirjoittamisen seminaari 4 op 
UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op
AGRA0720 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 35 op

esimerkkejä sivuainekursseista:
AGRA0711 Syventävien opintojen työharjoittelu 15 op 
AGRA0712 Taiteellinen syventävä produktio 10 op 
AGRA0713 Tieteellis-teoreettinen syventävä produktio 10 op