Oppaan YTK - Kulttuurihistoria 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kulttuurihistoria (25 op + 35 op + 60 op)

Kulttuurihistorian perusopinnoissa (25 op) tarkastellaan kulttuurihistorian teoreettisia ja metodologisia perusteita, erityisluonnetta ja sijaintia muiden historiatieteiden, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen rinnalla sekä menneisyyden läsnäoloa ja historiallisen tiedon arkikäyttöä. Perusopinnoissa myös perehdytään erilaisista näkökulmista Euroopan kulttuurihistorian periodeihin sekä periodisoinnin periaatteisiin ja ongelmiin.

Kulttuurihistorian perusopinnot aloitetaan pääsääntöisesti Kulttuurihistorian perusteet -luentosarjalla, joka järjestetään syyslukukaudella. Muissa tapauksissa opintojen aloituksesta sovitaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Perusopinnot muodostuvat kahdesta osasta: Pakolliset opintojaksot Kulttuurihistorian perusteet (6 op), Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) sekä Historia ja fiktio (3 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Opintojakson Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena (2 op) voi suorittaa lukupiirissä tai itsenäisenä esseenä. Valinnaiset opintojaksot (Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan, yhteensä 12 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseenä tai korvaavilla  opinnoilla sopimuksen mukaan. Kokonaisuus koostuu kolmesta 4 op:n valinnaisesta opintojaksosta.

Aineopinnoissa (35 op) perehdytään kulttuurihistorian kysymyksenasetteluun, metodologisiin vaihtoehtoihin, lähestymistapoihin ja näkökulmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin ja historiallisen kerronnan luonteeseen sekä tutkielman laatimiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy valinnaisiin erikoistumisalueisiin ja erilaisten kulttuurien historiaan sekä historiallisen tiedon käyttöön.

Aineopinnot muodostuvat kolmesta osasta: Pakolliset opintojaksot Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op), Proseminaari (9 op) sekä Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Valinnaiset opintojaksot Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan (3 x 3 op) ja Erityisalueet ja maailmankulttuurit (4 x 3 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Syventävissä opinnoissa (60 op) opiskelija harjaantuu soveltamaan aiemmin hankittuja tietoja, taitoja ja valmiuksia. Opiskelija suuntaa opintojaan omaa tutkimusaihettaan koskeviksi ja harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että osana työ/tiedeyhteisöä.

Syventävät opinnot muodostuvat kahdesta osasta: Kiinteät opintojaksot Miten kulttuurihistoriaa tehdään (5 op) ja Tutkielmaseminaari (10 op) suoritetaan seminaareissa. Sivuaineentutkielma (20 op) laaditaan itsenäisesti vastuuopettajan ohjauksessa. Joustavat opintojaksot Teemaryhmät (10 op), Historia, teoria ja metodologia (10 op) ja Erikoistumisopinnot (5 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Kirjatenteissä tentittävien kirjapakettien vaihtoehdot ilmoitetaan opinto-oppaassa jokaisen opintojakson kohdassa ”Kirjallisuus ja muu materiaali”. Tentit tehdään ensisijaisesti EXAM-tenttiakvaariossa. Mahdolliset rajoitukset mainitaan asianomaisen opintojakson kohdassa ”Ajankohta”.

Kahden opintopisteen itsenäisen aineistopohjaisen esseesuorituksen laajuus on 6 sivua, kolmen opintopisteen suorituksen laajuus 9 sivua ja neljän opintopisteen suorituksen laajuus 12 sivua. Esseen aiheesta ja suorittamistavasta on aina sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettajat on ilmoitettu WebOodissa. Esseetä koskevat yleiset ohjeet löytyvät oppiaineen Optima-työtilasta.

Opintojaksoja korvaavista luennoista tiedotetaan erikseen kulttuurihistorian sähköpostilistalla ja WebOodissa.

Oppiaineen jokaisen opiskelijan on syytä ilmoittautua kulttuurihistorian sähköpostilistalle kulttuurihistorianlista@ulapland.fi. Ilmoittautumisosoite: tuula.kreus@ulapland.fi. Ilmoittautumiset oppiaineen Optima-työtilaan: tiina.harjumaa@ulapland.fi.


UKUL1100 KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (25 op)

Pakolliset perusopinnot 13 op
UKUL1101 Kulttuurihistorian perusteet 6 op
UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö 2 op
UKUL1103 Historia ja fiktio 3 op
UKUL1113 Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena 2 op

Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan 12 op
(seuraavista vaihtoehdoista valitaan kolme 4 op:n laajuista opintojaksoa):
UKUL1104 Varhaiset kulttuurit ja antiikki 4 op
UKUL1105 Keskiajan kulttuurihistoria 4 op
UKUL1106 Uuden ajan kulttuurihistoria 4 op
UKUL1114 Uusimman ajan kulttuurihistoria 4 op
UKUL1108 Pohjoinen kulttuurihistoria 4 op
UKUL1115 Northern Cultural History 4 op

UKUL1200 KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (35 op)
Pakolliset aineopinnot 14 op
UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja 3 op
UKUL1226 Proseminaari 9 op
UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet 2 op

Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan 9 op
(seuraavista vaihtoehdoista valitaan kolme 3 op:n laajuista opintojaksoa):
UKUL1228 Ihmiset, yhteisöt ja mentaliteetit 3 op
UKUL1206 Aika, muisti, muistaminen 3 op
UKUL1207 Psykohistoria 3 op
UKUL1220 Sukupuolijärjestelmän historia 3 op
UKUL1209 Epookki/sivilisaatio 3 op
UKUL1227 Arkistolähteiden analyysi ja tulkinta 3 op
UKUL1229 Soveltava kulttuurihistoria 3 op

Erityisalueet ja maailman kulttuurit 12 op
(seuraavista vaihtoehdoista valitaan neljä 3 op:n laajuista opintojaksoa):
UKUL1210 Lapsuus ja nuoruus 3 op
UKUL1212 Ala- ja vastakulttuurit 3 op
UKUL1219 Pohjoiset kulttuurit 3 op
UKUL1208 Arki, tavat ja tunteet 3 op
UKUL1221 Materiaalisen kulttuurin ja ympäristön historia 3 op
UKUL1222 Taide ja kulttuurihistoria 3 op
UKUL1223 Populaari- ja mediakulttuurin historia 3 op
UKUL1224 Uskontojen kulttuurihistoriaa 3 op

UKUL1300 KULTTUURIHISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 op)
Kiinteät syventävät opinnot 35 op
Miten kulttuurihistoriaa tehdään
UKUL1301 Tutkimusverstas 2 op
UKUL1302 Tutoriaalit 3 op

Tutkielmaopinnot
UKUL1303 Tutkielmaseminaari 10 op
UKUL1304 Tutkielma 20 op

Joustavat syventävät opinnot 25 op
(Opintojen sisältö rakennetaan opiskelijakohtaisesti)
UKUL1305 Teemaryhmät 10 op
UKUL1306 Historia, teoria ja metodologia 10 op
UKUL1307 Erikoistumisopintoja 5 op