Oppaan YTK - Sosiaaligerontologia 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaaligerontologia (25 op)

Sosiaaligerontologiassa tarkastellaan ikään ja ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta sekä kokemuksellisesta näkökulmasta. Siinä tutkitaan väestön ikärakenteen muutosta ja sen yhteiskunnallisia seurauksia sekä ikääntyvien ihmisten elinoloja, elämänkulkua, -vaiheita, toimintaa ja kokemusmaailmaa. Ikääntyminen on biologinen, psykologinen, psyykkinen ja sosiaalinen ilmiö. Sosiaaligerontologian opinnoissa tutustutaan vanhustyön eri alueisiin sekä tarkastellaan ikääntymispolitiikkaa ja keskeisiä vanhuspalveluja.


SGER1100 SOSIAALIGERONTOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)
SGER1116  Johdatus sosiaaligerontologiaan 5 op
SGER1112  Gerontologian erityiskysymyksiä 5 op
SGER1113  Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä 5 op
SGER1114  Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja arjen toimijuus 5 op
SGER1115  Sosiaaligerontologian tutkimus 5 op


SGER1100 Sosiaaligerontologian perusopinnot (25 op)

Sosiaaligerontologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä vanhenemisen yhteiskunnallisena, kulttuurisena, sosiaalisena sekä kokemuksellisena ilmiönä
- hahmottaa sosiaaligerontologian tutkimusalueita sekä sosiaaligerontologian keskeisiä teorioita ja metodologiaa
- jäsentää vanhenemista biologisena, psykologisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä eritellä vanhustyön eri alueita
- hahmottaa suomalaisen ikääntymispolitiikan pääpiirteitä ja keskeisiä vanhuspalveluja.