Oppaan YTK - Yrittäjyysopinnot 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op)

Perustehtävän määrittely
Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen. Opinnoissa yhdistyvät yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen suhtautumis-, ajattelu- ja toimintatapa työelämäläheiseen oppimiseen. Yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Kenelle opinnot on tarkoitettu
Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, LUC-opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille sekä muille yrittämisestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneille sekä yrittäjille tukemaan ja päivittämään omaa substanssiosaamista. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeampina perusopintoina tai laajempina perus- ja aineopintoina sekä täydentämään tai korvaamaan muita LUC-yrittäjyysopintoja.

Opetus- ja työmuodot
Opinnot toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen ja yhdistäen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja. Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen ja osaamisen kehittymiseen rakentamalla verkostoja mm. toimeksiantojen kautta sekä kytkemällä oppimista hankkeiden toimenpiteisiin. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omaan ja ryhmän oppimisprosessiin.

Suoritustavat
Opintojaksot koostuvat vuorovaikutteisista luennoista, erilaisista yksilö- ja ryhmäoppimistehtävistä ja oheismateriaaleista. Opiskelija osallistuu reaaliaikaiseen opetukseen, suorittaa annetut harjoitukset ja oppimistehtävät sekä laatii osaamisestaan koosteen osaamisportfolioonsa.

Opintosuoritusten arviointi
Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5.

Vastuuhenkilöt
Opettajina toimii Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita, työelämän toimijoita, yrittäjiä sekä alumneja.