Oppaan YTK - Matkailututkimus 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

MATKAILUTUTKIMUS

Matkailu kuuluu miljoonien ihmisten työhön ja vapaa-aikaan. Sillä on moninaisia vaikutuksia mukana olevien ihmisten elämään ja ympäristöihin. Matkailun asiantuntijoina ja ammattilaisina meillä on tärkeä rooli vastuullisen matkailun edistämisessä.

Matkailututkimuksen monitieteisessä oppiaineessa perehdyt matkailuilmiöön monesta eri näkökulmasta. Yliopistollinen matkailukoulutus perustuu tieteeseen ja uuden tiedon luomiseen matkailuun liittyvistä kysymyksistä. Edustamallemme matkailututkimuksen ns. pohjoismaiselle koulukunnalle (Nordic School of Tourism Studies) on tyypillistä tutkimus- ja kehittämistyön luovuus ja kriittisyys. Opinnot antavat sinulle vahvan tietämyksen matkailualalla vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista, pohjautuen aina tuoreimpaan tutkimustietoon.

Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassamme. Opinnoissasi perehdyt taloudelliseen, ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen vastuullisuuteen. Opit tarkastelemaan ja suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa sekä luontoon että muuhun ympäristöön.

Tutustut myös monipuolisiin vastuullisen ja osallistavan suunnittelun menetelmiin, jotka ovat kaikki keskeisiä työelämän kehittämisen välineitä. Esimerkiksi palvelumuotoilu, ennakointi ja yhteisöllinen suunnittelu ovat opintojemme arkea. Työskentelemme tiiviisti yritysten, paikallisyhteisöjen sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa. Saat oppia ja välineitä matkailualaa ja koko maailmaa muuttavien ideoiden luomiseen ja hyödyntämiseen - nyt ja tulevaisuudessa.

Matkailututkimuksen opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä vaativissa, ylemmän tason tehtävissä. Valmistuneet opiskelijamme toimivat vastuullisina matkailualan asiantuntijoina, johtajina, kehittäjinä, tutkijoina ja opettajina. Työnantajia ovat elinkeinoelämä sekä kunnalliset, alueelliset, valtiolliset ja kansainväliset organisaatiot. Mahdollisia tehtäväalueita ovat muun muassa yritysten johtotehtävät, matkailuelinkeinon analyysi- ja markkinointitehtävät, matkailualan koulutustehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät niin matkailusektorilla kuin sen ulkopuolellakin.

Matkailututkimuksen opiskelijana voit suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnon. Jatkotutkinto-ohjelma tarjoaa tieteellisen jatko-opiskelun mahdollisuuden maisterin tutkinnon suorittaneille.

Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot perehdyttävät sinut matkailuilmiöön sekä toimialakokonaisuutena että eri tieteenalojen tutkimuskohteena. Aineopinnoissa syvennyt matkailun eri teemoihin tarkemmin ja kehität taitoja toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Syventävissä opinnoissa keskityt johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien kehittämiseen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Voit sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoosi ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta. Lisätietoja ks. osa 2, kohta 3.4.

Opistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettujen aiempien matkailuopintojen korvaavuuksista tulee sopia matkailututkimuksen opetushenkilöstön kanssa ennen syyslukukauden opetuksen alkua. Ammattikorkeakoulututkinto (matkailuala) korvaa matkailututkimuksen perusopinnot (25 op) ja aineopintojen valinnaiset kurssit (10 op) matkailututkimuksen pääaineopiskelijoilla.

Matkailututkimuksen oppiaine toimii osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimus, Lapin ammattikorkeakoulun matkailupalveluiden osaamisala sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Instituutissa ovat toisin sanoen edustettuina kaikki matkailun koulutustasot. MTI:n puitteissa voit laajentaa osaamistasi opiskelemalla tiettyjä matkailuun liittyviä opintoja toisista instituutin oppilaitoksesta. Instituuttiyhteistyö tuo ulottuvillesi myös laajan tarjonnan esim. projektiopintoja, vierailuluentoja ja yhdessä kehitettyjä elinkeinoyhteistyökursseja. Matkailututkimuksen henkilökunta työskentelee Viirinkankaan kampuksella. Myös pääosa matkailututkimuksen opetuksesta tapahtuu instituutin tiloissa. (ks. www.ulapland.fi/matkailututkimus)


MATKAILUTUTKIMUKSEN KANDIDAATINTUTKINNON TUTKINTO-OHJELMA 180 OP

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1op), kieliopinnoista (20 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (70 op) ja sivuaine­opinnoista (72 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

-    toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä

-    hahmottaa matkailun viisiasteisen vastuullisuuden ulottuvuudet ja soveltaa niitä matkailualan töissä

-    etsiä, analysoida, soveltaa ja käsitteellistää toimialaan liittyvää tietoa ja tutkimusta kriittisesti laaja-alaisen ja erikoistuneen osaamisensa avulla

-    tuottaa uutta tietoa matkailusta tieteellisen tutkimuksen periaatteita hyödyntäen

-    kuvata matkailututkimuksen keskeiset teoriat, käsitteet, menetelmät ja periaatteet sekä seurata ja arvioida alan kehitystä

-    hallita laajoja asiakokonaisuuksia

-    viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä

-    antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta

-    analysoida ja kehittää omaa oppimistaan.

HOPS0001

Orientoivat opinnot ja HOPS

Personal Study Plan

Kurssin laajuus

1 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia osana yliopistoyhteisöä

- hyödyntää yliopiston tiloja ja palveluja

- käyttää WebOodia

- tunnistaa omaa osaamistaan

- suunnitella oppimistaan ja akateemisia opintojaan.

Sisältö

Korkeakoululaitos ja Lapin yliopisto

      Koulutusalan/oppiaineiden esittely

Opintojen suunnittelu ja opiskelutekniikka, henkilökohtaiset oppimistavoitteet

Opiskelijan asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä opiskelijajärjestöt

Fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö

Kirjasto ja informaatiopalvelut

Opetus- ja työmuodot

Yliopiston avajaiset

Yliopiston järjestämät luennot kaikille opintonsa aloittaville

Tiedekuntaan ja omaan alaan orientointi

Opiskelijatuutoreiden pienryhmäohjaus

Opettajatuutoreiden ohjaus ja HOPS:n laadinta

Yksilö- ja ryhmäohjausta (15 t)

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä opiskelija- ja opettajatuutorin ohjaukseen
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ajankohta

  1. opintovuoden syksy ja kevät, opintopisteet annetaan HOPS:n palauttamisen jälkeen.

Vastuuhenkilö

Opintopäällikkö, HOPS:n osalta opettajatuutori

Opetuskieli 

Suomi

Pakollisuus

Pakollinen

 

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot (3 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssia suositellaan erittäin vahvasti niille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet yliopistossa.

Opintojakso jakaantuu kolmeen moduuliin. Leiritulimoduuli tutustuttaa opiskelijan akateemisen opiskelun tausta-ajatuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Tiedonhakumoduulissa perehdytään tiedonhaun perusteisiin ja opetellaan käyttämään kirjaston tietokantoja sekä elektronisia tiedonlähteitä. Oppimismoduuli auttaa opiskelijaa tiedostamaan omaan opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä toimintatapoja sekä tukee niiden kehittymistä akateemiseen opiskeluun soveltuviksi.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäistä opiskelua tuetaan koko kurssin ajan verkkotuutoroinnilla. Lisätietoja WebOodista.

 

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot (2 op)

Vapaaehtoinen verkkokurssi. Kurssilla pohditaan omien työelämätaitojen karttumista opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. Kurssi auttaa hahmottamaan omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan ja suunnittelemaan urapolkuaan. Kurssilla perehdytään myös työnhakuun. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Optima-verkko-oppimisympäristössä. Kurssia suositellaan kaikille opiskelijoille, erityisesti ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Kurssille kannattaa osallistua jo opintojen alkuvaiheessa. Lisätietoja WebOodista.

 

KIELIOPINNOT (20 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

 

METODIOPINNOT (17 op)

Tutkijantaidot I

TUTA0101    Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen                                   2 op

TUTA0102     Tieteenfilosofia ja argumentaatio                                                           3 op

Tutkijantaidot II

TUTA0201     Laadullisen tutkimuksen perusteet                                                         5 op

TUTA0202     Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet                                                  5 op

YMEN1804   Tieteellinen tiedonhankinta                                                                   2 op

 

Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.

 

YMAT0000 MATKAILUTUTKIMUKSEN OPINNOT (70 op)

 

YMAT0100 MATKAILUTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op)

YMAT0111    Johdatus matkailuilmiöön                                                                      5 op

YMAT0112    Matkailijan toimintaympäristöt                                                              5 op

YMAT0113    Vastuullinen matkailuliiketoiminta                                                         5 op

YMAT0114    Matkailun kestävä suunnittelu                                                               5 op

YMAT0115    Matkailun tutkimisen peruskurssi                                                          5 op

 

YMAT0200 MATKAILUTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op + 10 op)

Pakolliset opintojaksot (35 op):

YMAT0214    Matkailu yhteiskunnassa                                                                        5 op

YMAT0215    Matkailuelämysten tuottaminen ja kuluttaminen                                    5 op

YMAT0216    Matkailuyritysten talouden suunnittelu ja johtaminen                            5 op

YMAT1211    Cultural and Social Studies of Tourism                                                  5 op

YMAT1201    Matkailun tutkimisen jatkokurssi                                                           5 op

YMAT1205    Matkailututkimuksen kandidaatintutkielma ja seminaari

                        (vain pääaineopiskelijoille)                                                                  10 op

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

 

TKTA1103    Matkailun taloustiede                                                                            5 op

 

YMAT0225    Tapahtumamatkailu                                                                               5 op

YMAT0226    Theory and Practice of Entrepreneurship in Tourism                           5 op

OTMVAL0008 Matkailu ja oikeus                                                                               5 op

YMAT1219    Matkailututkimuksen erityiskysymyksiä                                            1–10 op

YMAT1220    Current Issues in Tourism                                                               1–10 op

Valinnaisiin opintojaksoihin on mahdollista sijoittaa myös valittuja MTI/Lapin AMKn tarjoamia opintoja. Lisätietoja  www.ulapland.fi/matkailututkimus

 

SIVUAINEOPINNOT (72 op)

Sivuaineopintoina on suoritettava vähintään kaksi opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuuksia ovat oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Matkailututkimusta pääaineena opiskeleville suositellaan perus- ja aineopintojen (yhteensä 60 opintopistettä) suorittamista valitsemastaan sivuaineesta. 

Lisäksi on suoritettava muita sivuaineopintoja siten, että sivuaineopintojen kokonaismäärä 72 op tulee täyteen. Valinnaisiin sivuaineopintoihin voi sisällyttää esim. tutkimusmenetelmäopintoja, valinnaisia kieliopintoja, toisen vieraan kielen alkeiskursseja, matkailututkimuksen aineopinnoista (45 op) yli jääviä kursseja, muiden oppiaineiden opintoja, LUC-opintoja tai erikseen määriteltyjä yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevia Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin matkailuopiston matkailualan opintoja (ks.www.ulapland.fi/matkailututkimus).

 

 

Matkailututkimus pääaineena, maisterintutkinto 120 op

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista (100 op), kieliopinnoista (5 op), metodiopinnoista (5 op) ja sivuaineopinnoista (10 op).

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

-    tutkia matkailua tieteellisesti ja tuottaa uutta, eettisesti kestävää tietoa tutkimuksen avulla

-    toimia matkailualan monipuolisena asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana vaativissa työelämän tehtävissä

-    tunnistaa matkailuun liittyviä monialaisia ongelmia ja tutkimus- ja kehittämistarpeita sekä tarkastella niitä kriittisesti

-    tuottaa innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisumalleja työelämän ja matkailutoimialan kehittämiseksi laaja-alaista osaamistaan hyödyntäen

-    toimia vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa äidinkielellään sekä toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä

-    seurata alansa kansainvälistä kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä myös toisella vieraalla kielellä

-    työskennellä tuloksekkaasti erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa

-    jäsentää omaa osaamistaan ja tunnistaa oppimiaan työelämätaitoja

-    havaita kehittymiskohteitaan sekä itsenäisesti ylläpitää ja kehittää tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan.

 

 

YMAT1300 MATKAILUTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (100 op)

YMAT0311     Matkailualueiden kehittämisen kenttäkurssi                                        10 op

YMAT0312     Revenue Management and Leadership                                                 5 op

YMAT0313     Designing Tourism Futures                                                                  5 op

YMAT0314     Projektit tutkimus- ja kehittämistyössä                                                 5 op

YMAT0315     Matkailun asiantuntijaharjoittelu                                                         15 op

YMAT0317     Ethical Epistemologies of Tourism                                                      5 op

YMAT1390     Matkailun menetelmäkesäkoulu                                                            5 op

                        (tai vaihtoehtoisesti kurssi Tutkijantaidot III -kokonaisuudesta)

YMAT0318     Matkailututkimuksen tutkielmaseminaari                                            10 op

YMAT0319     Pro gradu -tutkielma                                                                           40 op

 

KIELIOPINNOT (5 op)

Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot. Huom! Kieliopintoihin sisältyy pakollisena myös toisen vieraan kielen (taso B1) kaksi kurssia. Mikäli opiskelija ei ole opiskellut toista vierasta kieltä lukiossa tai ei osaa sitä muutoin, voi uuden kielen opiskelun aloittaa kielten alkeiskursseilla. Alkeiskursseja ei kuitenkaan lasketa kieliopintoihin vaan sivuaineopintoihin.

 

METODIOPINNOT (5 op)

Tutkijantaidot III -kokonaisuudesta suoritetaan se osa, jota ei ole korvattu opintojaksolla YMAT1390 Matkailun menetelmäkesäkoulu. Jos opiskelija suorittaa menetelmäkesäkoulussa kvalitatiivisen työpajan, tulee tutkijantaidot-kokonaisuudesta suorittaa Tulkitsevan kvantitatiivisen tutkimuksen kurssi 5 op. Jos opiskelija suorittaa menetelmäkesäkoulussa kvantitatiivisen työpajan, tulee tutkijantaidot-kokonaisuudesta suorittaa Laadullisen analyysin kurssi 5 op. Yhteensä menetelmäopintoja tulee olla 10 op (5 op laadullisia, 5 op määrällisiä menetelmiä).

 

SIVUAINEOPINNOT (10 op)

Maisterin tutkintoon kuuluu vähintään 10 opintopisteen verran vapaavalintaisia sivuaineopintoja. Niihin voi sisällyttää esimerkiksi matkailututkimuksen aineopinnoista yli jääviä kursseja, kandidaatin tutkinnossa suoritetun pitkän sivuaineen syventäviä opintoja, muiden sivuaineiden kursseja ja tutkimusmenetelmäopintoja. Maisterin tutkinnon sivuainepaketti kannattaa omaa harkintaa käyttäen koostaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin pro gradu -tutkielman tekemistä ja omaa tieteellistä ja ammatillista orientaatiota. Maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös erikseen määriteltyjä yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevia Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon matkailualan opintojaksoja (ks.ulapland.fi/matkailututkimus).