Oppaan TTK - Soveltavan kuvataiteen ja luontovalokuvauksen maisteriohjelma, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma on kaksivuotinen maisterintutkintoon johtava koulutus. Koulutus toteutetaan Lapin yliopiston ja Kuusamo-opiston yhteistyönä. Opetus tapahtuu Kuusamossa. Vastuu opetuksesta on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnalla.

Opinnot koostuvat soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen orientoivista ja syventävistä opinnoista, tutkimusopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Vapaasti valittavat opinnot kootaan opiskelijakohtaisesti Lapin yliopiston kurssitarjonnasta.

Opinnoissa painotetaan luontokuvausta monipuolisena ilmaisuvälineenä, jonka vahvuuksia ovat toimintaympäristön, toiminnan ja niiden tulosten sovellettavuus erilaisiin hyvinvointia ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä tukeviin toimintoihin. Käytännönläheisellä ja työelämälähtöisellä koulutuksella pyritään vastaamaan alueellisiin ja kansallisiin työvoiman osaamistarpeisiin. Projektiopinnoilla ja työelämäyhteyksillä lisätään koulutettavien yrittäjyysosaamista.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmaan valituille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joissa määritellään sivuaineopinnot sekä mahdolliset täydentävät opinnot. Täydentävät opinnot voivat olla esimerkiksi taide- tai muotoiluopintoja tai tutkimusopintoja.

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen orientoivat opinnot 20 op

Orientoivat opinnot johdattavat opiskelijat soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen perussisältöihin. Opintoihin kuuluu myös yleisesti akateemisiin opintoihin perehdyttäviä  opintoja.

HOPS ja portfolio                                                    1 op
Tutkimuskirjoittaminen                                           2 op
Soveltavan kuvataiteen perusteet                            3 op
Luovien alojen yrittäjyys                                         3 op
Johdatus pohjoiseen kulttuuriin                                4 op
Matkailun kestävyys                                               3 op
Estetiikka ja ympäristö                                           2 op
Johdatus  luontolähtöisiin ekosysteemipalveluihin      2 op

Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen syventävät opinnot 90 op

Syventävillä opinnoilla opiskelija kehittää erityisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan luontokuvaajana ja soveltavassa kuvataiteessa. Opinnot sisältävät soveltavan kuvataiteen tutkimuksen lähtökohdat, kohteet, menetelmät ja tutkimuksen tekemisen vaiheet. Tutkimuksellinen ajattelu ja tutkimuksesta keskusteleminen sekä tutkimuksen raportointi kuuluvat tutkimusopintoihin.

Luonto- ja ympäristövalokuvauksen historia             2 op
Luonto- ja ympäristövalokuvauksen teoria               4 op
Luonto- ja ympäristökuvauksen sovellutukset           5 op
Luovan ilmaisun tallenne-, esitys- ja julkaisuvälineet 5 op
Ympäristö ja hyvinvointi                                         3 op
Palvelumuotoilu ja luontomatkailu                           3 op
Kulttuurin tuotteistaminen                                       3 op
Vaellustaidetyöpaja                                                2 op
Yhteisötaidetyöpaja                                                2 op
Palvelumuotoilun työpaja                                        2 op
Projektin organisointi ja hallinta                               3 op
Projekti                                                               10 op
Visuaalisen tutkimuksen menetelmiä                        2 op
Soveltavan  kuvataiteen metodiopinnot                    2 op
Paikan tutkimuksen menetelmiä                              2 op
Pro gradu seminaari ja tutkielma                           40 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija syventää oman kiinnostusalueensa osaamista.  Opiskelija voi valita ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia valinnaisia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot kootaan opiskelijakohtaisesti pääasiallisesti Lapin yliopiston kurssitarjonnasta.