Oppaan YTK - Hyvinvointijohtaminen 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

HYJO1100 HYVINVOINTIJOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)

Hyvinvointijohtamisen opintokokonaisuuden pilotti järjestetään yhteistyössä Lapin yliopiston hallintotieteiden ja sosiaalityön sekä Oulun yliopiston terveyshallinto- ja hoitotieteiden kanssa. Pilottivaiheessa opintokokonaisuuteen voivat osallistua hallintotieteiden, johtamisen, johtamisen psykologian sekä sosiaalityön tutkinto-ohjelmien perustutkinto-opiskelijat, joilla on pääaineen perusopinnot suoritettuna. Jos ryhmään jää tilaa, voidaan valita myös opiskelijoita, joilla perusopinnot ovat vielä kesken.

Kaikki moduulit toteutetaan verkkokursseina vuoden 2019 keväällä ja syksyllä. Opintokokonaisuus kestää siis 1.1.2019-31.12.2019. Verkkokurssien alustana toimii Moodle.

Opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on 3.12.2018-9.1.2019. Opiskelijat suorittavat hyvinvointijohtamisen 25 op kokonaisuuden, jolloin yksittäisiä kursseja ei ole mahdollista suorittaa. Siksi ilmoittautuminen on koko opintokokonaisuuteen, ei siis yksittäisille kursseille.

Pilottivaiheen opintokokonaisuuteen valitaan Lapin yliopistosta 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että sosiaalityöstä valitaan 8 perustutkinto-opiskelijaa ja hallintotieteistä, johtamisesta ja johtamisen psykologiasta 7 perustutkinto-opiskelijaa. Opiskelijat saavat vahvistuksen opiskelijavalinnasta sähköpostilla.

Moduulien koodit:
HYJO1100 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot (25 op)
HYJO1101 Johdatus hyvinvointijohtamiseen (5 op)
HYJO1102 Moniammatillinen työ ja -johtaminen (5 op)
HYJO1103 Osallisuus, toimijuus ja yhteistyö (5 op)
HYJO1104 Tieto osana hyvinvointijohtamista (5 op)
HYJO1105 Hyvinvointijohtaminen ja muuttuvat toimintaympäristöt (5 op)


Taustaa perusopintokokonaisuudelle

Lähivuosina kunnan, maakunnan ja julkisten palvelujen johtamisen rakenteet muuttuvat. Maakunnat tulevat vastaaman sosiaali- ja terveyshuollosta, ja kuntien rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen toimijoina korostuu. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Osallisuuden korostumisen myötä edellytetään myös asiakaslähtöisyyttä sekä erilaisia keinoja asiakkaiden osallistumisen tukemiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuudella pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä –verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia eriarvoisuutta vähentävästi. Kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja hallinnasta.


Sisältö

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa kiinnitytään seuraaviin keskeisiin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin teemoihin / asiakokonaisuuksiin:
• strategiaperustaisuus
• moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö
• osallisuus ja asiakaslähtöisyys
• tietoperustaisuus
• muuttuvat toimintaympäristöt.

Perusopintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta moduulista, jotka toteutetaan verkkopohjaisena opetuksena. Opinnot alkavat vuoden 2019 alussa.


MODUULI I
Johdatus hyvinvointijohtamiseen (5op)
Introduction to the Management of Health and Well-being Promotion (5 ECTS cr.)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä hyvinvoinnin keskeisimmät tarkastelutavat
- paikantaa hyvinvointijohtamisen tieteenalana ja käytäntönä
- kuvata hyvinvointijohtamisen rakenteet ja toimintatavat
- analysoida hyvinvointijohtamisen merkitystä yhteiskunnassa
- hahmottaa hyvinvointijohtaminen strategisena ja yhteistoiminnallisena
- tunnistaa hyvinvointijohtamisen keskeiset edellytykset ja kehittämiskohteet.

Sisältö
Hyvinvoinnin ulottuvuudet ja tarkastelun tasot, hyvinvointijohtamisen edellytykset muuttuvissa palvelurakenteissa, hyvinvointijohtamisen toteutuksen paikalliset, alueelliset ja kansalliset edellytykset, hyvinvointijohtamisen strategiakäytännöt ja strategia-analyysi.

Opetus ja työmuodot
Verkkoluennot 10 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Itsenäisesti tai parityönä toteutettavien verkkotehtävien tekeminen.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille ja keskusteluihin.
Verkkotehtävä A (2 op).
Verkkotehtävä B (3 op).

Ajankohta
Kevät 2019 /3. periodi

Opetuskieli
Suomi

Vastuutaho
Lapin yliopisto


MODUULI II
Moniammatillinen työ ja -johtaminen (5 op)
Multiprofessional work and management (5 ECTS cr.)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa moniammatillisuuteen ja moniammatilliseen johtamiseen liittyviä taustoja, edellytyksiä ja haasteita
- hyödyntää moniammatillisuuteen ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä johtamiseen liittyviä käsitteistöä
- soveltaa ongelmanratkaisukykyä etsiessään ratkaisuvaihtoehtoja moniammatillisuuteen liittyviin haasteisiin
- suhteuttaa moniammatillisuuteen liittyvät ilmiöt hyvinvointijohtamisen kontekstiin.

Sisältö
Moniammatillisuuden taustalla vaikuttavat ilmiöt, moniammatillisen yhteistyön ja -johtamisen edellytykset ja haasteet, johtamisen ydinalueet moniammatillisen yhteistyön edistämisessä hyvinvointijohtamisen kontekstissa.

Opetus ja työmuodot
Itsenäinen perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin ja verkkotallenteisiin.
Paritöinä toteutettavat oppimistehtävät, joista annetaan verkkotallenteen muodossa kaikille opintojaksolle osallistuville yhteinen palaute. Itsenäinen lopputehtävä.

Vaadittavat suoritukset
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen ja itsenäinen perehtyminen opintojakson materiaaleihin.
Välitehtävät (2,5 op).
Itsenäinen lopputehtävä (2 op).
Itsenäinen perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin ja verkkotallenteisiin (0,5 op).

Ajankohta
Kevät 2019/ 4. periodi

Opetuskieli
Suomi

Vastuutaho
Oulun yliopisto


MODUULI III
Osallisuus, toimijuus ja yhteistyö (5 op)
Participation, Agency and Collaboration (5 ECTS cr.)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää osallisuuden, toimijuuden ja yhteistyön teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat
- hyödyntää ja kehittää asiakkaita osallistavia toimintatapoja hyvinvointityössä ja monitoimijaisissa hyvinvoinnin edistämisen yhteistyö- ja palvelurakenteissa
- tunnistaa monitoimijaisen yhteistyön edellytykset, riskit ja mahdollisuudet
- hahmottaa osallisuuden, paikallisen ja alueellisen monitoimijuuden ja yhteistyön merkityksen osana hyvinvoinnin johtamista.

Sisältö
Hyvinvointityöhön liittyvät monitoimijaiset palvelut ja niiden toteutustavat, asiakkaiden osallisuutta ja monitoimijuutta tukevat palvelurakenteet ja toimintakäytännöt, monitoimijaisen yhteistyön johtaminen.

Opetus ja työmuodot
Verkkoluennot ja -tallenteet 4 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Parityönä laadittavan oppimistehtävän tekeminen ja purkuseminaariin osallistuminen verkossa. Itsenäisesti laadittavan verkkotehtävän tekeminen.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille.
Oppimistehtävä ja verkossa toteutettavaan seminaarityöskentelyyn osallistuminen (3 op).
Itsenäinen verkkotehtävä (2 op).

Ajankohta
Kevät/Kesä 2019/ 4-5. periodi

Opetuskieli
Suomi

Vastuutaho
Lapin yliopisto


MODUULI IV
Tieto osana hyvinvointijohtamista (5 op)
Knowledge as part of the Management of Health and Well-being Promotion (5 ECTS cr.)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tietoon sekä tiedon hallintaan ja johtamiseen liittyvät peruskäsitteet
- hahmottaa tiedon, tietoperustaisuuden ja tiedolla johtamisen merkityksen organisaatiotoiminnassa
- tunnistaa ja kerätä näyttöön perustuvaa tietoa johtamisesta
- jäsentää, analysoida, hyödyntää, soveltaa ja dokumentoida näyttöön perustuvaa hyvinvointitietoa osana johtamista, päätöksentekoa ja palveluiden kehittämistä.
- ymmärtää tiedon hallinnalliset edellytykset ja rajoitteet lainsäädännön kehyksessä.

Sisältö
Tietoperustaisuuteen ja näyttöön perustuvan johtamisen käsitteistö. Tiedon hallinnan ja koordinoinnin edellytykset. Näyttöön perustuvan tiedontarpeen tunnistaminen, kerääminen, jalostaminen ja hyödyntäminen. Tiedon hallinnan ja jakamisen taustalla vaikuttava lainsäädäntö ja eettiset normistot.

Opetus ja työmuodot
Luennot 4 h.
Pienryhmissä toteutettava oppimistehtävä.
Oppimistehtävien opponointi verkkoympäristössä pienryhmittäin.

Vaadittavat suoritukset
Opponointiin osallistuminen, vertaispalautteen hyödyntäminen ja oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Oppimistehtävä (4 op).
Opponointi ja vertaispalautteen hyödyntäminen (1 op).

Ajankohta
Syksy 2019/ 1. periodi

Opetuskieli
Suomi

Vastuutaho
Oulun yliopisto


MODUULI V
Hyvinvointijohtaminen ja muuttuvat toimintaympäristöt (5 op)
The Management of Health and Well-being Promotion in Changing Environments (5 ECTS cr.)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja asemoida organisaatioissa ja niiden ympäristöissä tapahtuvat muutokset osaksi hallinnon ja palveluiden toimintaa ja kehittämistä
- jäsentää muutosten roolia johtamisessa, toimintatavoissa sekä eri areenoilla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa
- tunnistaa ja arvioida muutosten mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja -johtamisessa
- analysoida muuttuvien toimintaympäristöjen mahdollisuuksia ja haasteita toimijuuden ja toimijasuhteiden, digitalisaation ja vastuullisuuden näkökulmista.

Sisältö
Toimintaympäristöjen muutokset osana organisaatiotoimintaa ja hyvinvointipalveluita. Organisaatioiden ja sen toimintaympäristön muutosten edellytykset, mahdollisuudet ja haasteet asiakkaiden, henkilöstön, johtamisen ja organisaatiorakenteiden näkökulmista. Hallittuja muutoksia ja vastuullisuutta edistävä toimintakulttuuri ja hyvinvointijohtamisen tavat.

Opetus- ja työmuodot
Verkkoluennot ja -tallenteet 10 h ja perehtyminen opintojaksolla ilmoitettuun lähdemateriaaliin. Itsenäisesti laadittavan oppimistehtävän sekä hyvinvointijohtamista käsittelevän analyyttisen esseen laatiminen.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille.
Oppimistehtävä (2 op).
Analyyttinen essee kurssikokonaisuudesta (3 op).

Ajankohta
Syksy 2019/ 2. periodi

Opetuskieli
Suomi

Vastuutaho
Lapin yliopisto, hallintotiede ja sosiaalityö sekä Oulun yliopisto, hoitotiede ja terveyshallintotiede.