Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

HYJO1100 HYVINVOINTIJOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)

Hyvinvointijohtamisen opintokokonaisuuden pilotti järjestetään yhteistyössä Lapin yliopiston hallintotieteiden ja sosiaalityön sekä Oulun yliopiston terveyshallinto- ja hoitotieteiden kanssa. Pilottivaiheessa opintokokonaisuuteen voivat osallistua hallintotieteiden, johtamisen, johtamisen psykologian sekä sosiaalityön tutkinto-ohjelmien perustutkinto-opiskelijat, joilla on pääaineen perusopinnot suoritettuna. Jos ryhmään jää tilaa, voidaan valita myös opiskelijoita, joilla perusopinnot ovat vielä kesken.

Kaikki moduulit toteutetaan verkkokursseina vuoden 2019 keväällä ja syksyllä. Opintokokonaisuus kestää siis 1.1.2019-31.12.2019. Verkkokurssien alustana toimii Moodle.

Opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on 3.12.2018-9.1.2019. Opiskelijat suorittavat hyvinvointijohtamisen 25 op kokonaisuuden, jolloin yksittäisiä kursseja ei ole mahdollista suorittaa. Siksi ilmoittautuminen on koko opintokokonaisuuteen, ei siis yksittäisille kursseille.

Pilottivaiheen opintokokonaisuuteen valitaan Lapin yliopistosta 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että sosiaalityöstä valitaan 8 perustutkinto-opiskelijaa ja hallintotieteistä, johtamisesta ja johtamisen psykologiasta 7 perustutkinto-opiskelijaa. Opiskelijat saavat vahvistuksen opiskelijavalinnasta sähköpostilla.

Moduulien koodit:
HYJO1100 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot (25 op)
HYJO1101 Johdatus hyvinvointijohtamiseen (5 op)
HYJO1102 Moniammatillinen työ ja -johtaminen (5 op)
HYJO1103 Osallisuus, toimijuus ja yhteistyö (5 op)
HYJO1104 Tieto osana hyvinvointijohtamista (5 op)
HYJO1105 Hyvinvointijohtaminen ja muuttuvat toimintaympäristöt (5 op)


Taustaa perusopintokokonaisuudelle

Lähivuosina kunnan, maakunnan ja julkisten palvelujen johtamisen rakenteet muuttuvat. Maakunnat tulevat vastaaman sosiaali- ja terveyshuollosta, ja kuntien rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen ja johtamisen toimijoina korostuu. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Osallisuuden korostumisen myötä edellytetään myös asiakaslähtöisyyttä sekä erilaisia keinoja asiakkaiden osallistumisen tukemiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuudella pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä –verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia eriarvoisuutta vähentävästi. Kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja hallinnasta.


Sisältö

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa kiinnitytään seuraaviin keskeisiin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin teemoihin / asiakokonaisuuksiin:
• strategiaperustaisuus
• moniammatillinen ja monitoimijainen yhteistyö
• osallisuus ja asiakaslähtöisyys
• tietoperustaisuus
• muuttuvat toimintaympäristöt.

Perusopintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta moduulista, jotka toteutetaan verkkopohjaisena opetuksena. Opinnot alkavat vuoden 2019 alussa.