Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KASVATUSTIEDE, AIKUISKASVATUSTIEDE JA MEDIAKASVATUS

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTORAKENNE 180 op

KANDIDAATIN TUTKINNON YLEISOPINNOT 25 op
KYLE0201 Yliopisto-opintoihin ja kasvatusalan työelämään orientoituminen 2 op
KENG0001 English: Reading Comprehension 3op
KENG0002 English: Oral Skills 3 op
KRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
KRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
KSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Viestintäopinnot 2 op, valitaan yksi seuraavista opintojaksoista:

XPUH0001 Puheviestintä 2op
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Ryhmäviestintä 2 op
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ja tutkimukselliseen ajatteluun 4 op
KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä 3op

KKAS1000 KASVATUSALAN PERUSOPINNOT 25 op

KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
KKAS1116 Oppiminen ja opetuksen suunnittelu 5 op
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op

KKAS2100 KASVATUSALAN AINEOPINNOT 45 op

Sisältöopinnot 25 op

KKAS2113 Mediataito 4 op
KKAS2115 Koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka 4 op
KKAS2125 Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen 4 op
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op
MKAS2222 Kasvatustieteilijä työelämässä 5 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op

Valinnaiset sisältöopinnot 10 op

AKAS2114 Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö 5 op
KKAS2126 Oppiminen, vuorovaikutus ja ohjaus 5 op
MKAS2223 Mediakasvatuksen kirjallisuus 5 op
KKAS2119 Kansainvälistymisopinnot 5 op

Tutkielmaopinnot 10 op

KKAS2007 Kandidaatin tutkielma 10 op
KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte

TUTKIMUS- JA MENETELMÄOPINNOT 10 op

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 3-5 op
Valitaan seuraavista 5-7 opintopistettä:
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 3 op
KMEN1002 Metodipaja 3-4 op
Voi valita myös maisterivaiheen menetelmäopinnoista.

LAAJA SIVUAINE 60 op ja VALINNNAISET OPINNOT 15 op TAI

KAKSI SUPPEAA SIVUAINETTA 25 op + 25 op ja VALINNAISET OPINNOT 25 op TAI

KOLME SUPPEAA SIVUAINETTA 25 op + 25 op + 25 op

Valinnaisia opintoja:

KTK:n ja muiden tiedekuntien tarjonta, voi ottaa myös yksittäisiä opintojaksoja seuraavista sivuaineista: erityispedagogiikka, globaalikasvatus, kasvatuspsykologia, sukupuolentutkimus sekä media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa.

Esim.
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen – näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op
LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulussa ja kasvatuksessa 3 op   
LAER1239 Saamen kieli suomenkielisille 5 op 
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op  
LAER1240 Saamen kieli 5 op 
MEDU2203 Critical Media Analysis 5 op
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka 4 op
TVTO0109 Leikillinen oppiminen 4 op
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op
KKAS2119 Kansainvälistymisopinnot 5-15 op
KVAP2203 Erikseen sovittavat opinnot 2-5 op