Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskentatoimi (25 op)

Laskentatoimi on keskeinen osa liiketaloustieteitä. Laskentatoimessa yritystoimintaa tarkastellaan taloustiedon kannalta. Laskentatoimi on jakautunut ulkoiseen laskentatoimeen, sisäiseen laskentatoimeen sekä yritysrahoitukseen. Ulkoisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat tuloslaskenta, kirjanpito, tilinpäätös, verotus sekä tilintarkastus. Sisäisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, strategiat, kustannuslaskenta, investointilaskenta, talouden suunnittelu, valvonta ja ohjaus osana organisaa tioiden toimintaa. Yritysrahoituksen kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, investointilaskenta, tilinpäätösanalyysi, rahoitusmarkkinat sekä rahoituskeinoihin ja rahoitustarpeen ennakointiin liittyvä suunnittelu.

YLAS0100 LASKENTATOIMEN PERUSOPINNOT (25 op) 

YLAS1101  Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op 

YLAS1103  Johdon laskentatoimen perusteet 5 op 

YLAS1105  Tilinpäätösanalyysit 5 op 

YLAS1107  Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op 

YLAS1109  Yritysverotus ja verosuunnittelu 5 op