Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaaligerontologia (25 op)

Sosiaaligerontologiassa tarkastellaan ikään ja ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta, sosiaalisesta sekä kokemuksellisesta näkökulmasta. Siinä tutkitaan väestön ikärakenteen muutosta ja sen yhteiskunnallisia seurauksia sekä ikääntyvien ihmisten elinoloja, elämänkulkua, -vaiheita, toimintaa ja kokemusmaailmaa. Ikääntyminen on biologinen, psykologinen, psyykkinen ja sosiaalinen ilmiö. Sosiaaligerontologian opinnoissa tutustutaan vanhustyön eri alueisiin sekä tarkastellaan ikääntymispolitiikkaa ja keskeisiä vanhuspalveluja. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, että vanheneminen ja vanhuus ovat moniulotteisia ilmiöitä, joilla on sekä yhteisiä että yksilöllisiä piirteitä.


SGER1100 SOSIAALIGERONTOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)
SGER1116  Johdatus sosiaaligerontologiaan 5 op
SGER1112  Gerontologian erityiskysymyksiä 5 op
SGER1113  Ikääntymispolitiikka ja palvelujärjestelmä 5 op
SGER1114  Ikääntymisen sosiokulttuurisuus ja iäkkäiden arjen toimijuus 5 op
SGER1115  Sosiaaligerontologian tutkimus 5 op


SGER1100 Sosiaaligerontologian perusopinnot (25 op)

Sosiaaligerontologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää vanhenemista yhteiskunnallisena, kulttuurisena, sosiaalisena sekä kokemuksellisena ilmiönä
- hahmottaa sosiaaligerontologian tutkimusalueita sekä sosiaaligerontologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja metodologiaa
- jäsentää vanhenemista biologisena, psykologisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä eritellä vanhustyön eri alueita
- hahmottaa suomalaisen ikääntymispolitiikan pääpiirteitä ja keskeisiä vanhuspalveluja sekä niiden tavoitteita ja aikaansaannoksia.