Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

INKLUSIIVISEN KASVATUKSEN MAISTERITUTKINTO (120 OP)

1. Yleisopinnot 5 op
2. Pääaineen syventävät opinnot (kasvatustiede) 85 op
    Kasvatustieteen yhteiset sisältöopinnot 20 op
    Harjoittelut 13 op
    Tutkimus- ja menetelmäopinnot 12 op
    Opinnäytetyö ja seminaarit 40 op
3. Valinnaiset opinnot 5 op
4. Sivuaineopinnot 25 op

YLEISOPINNOT 5 OP

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op TAI
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op
KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op

PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KASVATUSTIEDE) 85 OP

Kasvatustieteen yhteiset sisältöopinnot 20 op
LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op
LKAS3112 Inkluusion ulottuvuudet 5 op
LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op

Opettajankoulutusohjelmassa
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op
Kasvatusalan koulutusohjelmassa
KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5 op

Harjoittelut opettajankoulutusohjelmassa 13 op
LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu 7 op
LKAS3123 Ohjattu kenttäharjoittelu 5 op
LKAS3124 Kenttäharjoittelun seminaari 1 op

Harjoittelut kasvatusalan koulutusohjelmassa 13 op
KKAS3901 Ohjattu työharjoittelu 8 op
KKAS3902 Tutustuminen erilaisiin kasvatus- ja koulutusympäristöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta 5 op

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 12 op
Omaan tutkimusotteeseen sopivia tutkimus- ja menetelmäopintoja:

KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op
YMEN1673 Määrällinen aineiston keruu 1-2 op
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4-5 op
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3-5 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1-15 op (tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
SMEN3132 Tilastolliset testit 3-5 op
TUTA0212 Computational Statistics 3-5 op
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op
KKAS0402 Tutkielmaa tukeva tieteellinen essee 1-5 op (palautetaan omalle graduohjaajalle)

Opinnäytetyö ja seminaarit 40 op
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op
KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte


VALINNAISET OPINNOT 5 OP

Esimerkiksi:
KERI0318 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op
KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op
KAPS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op
LAER1238 Saamen pedagogiikka 5 op
Muut soveltuvat opinnot 5 op

LKAS1000
INKLUSIIVISEN KASVATUKSEN SIVUAINE 25 OP
Monitieteinen kokonaisuus, jossa käsitellään inkluusiota ja inklusiivista kasvatusta ilmiönä sekä yhteiskunnalliselta että yhteisöjen ja perheiden kannalta. Mikäli KERI0210 on suoritettu aiemmissa opinnoissa, korvaavana suorituksena opiskellaan 5 opintopisteen opintojakso valinnaisista opinnoista.
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op
LKAS2110 Inklusiivinen pedagogiikka 2 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op
LKAS2112 Inklusiivisen kasvatuksen päätösseminaari 5 op