Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

 

KESTÄVYYS- JA LUONTOKASVATUKSEN MAISTERIOHJELMA 120 OP 
1. Yleisopinnot 5 op

2. Pääaineen syventävät opinnot (kasvatustiede) 87 op
    Kasvatustieteen yhteiset sisältöopinnot 22 op
    Harjoittelut 13 op
    Tutkimus- ja menetelmäopinnot 12 op
    Opinnäytetyö ja seminaarit 40 op

3. Valinnaiset opinnot 3 op

4. Sivuaineopinnot 25 op

YLEISOPINNOT 5 OP 
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op TAI 
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op ja 
KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KASVATUSTIEDE) 87 OP 
Kasvatustieteen yhteiset sisältöopinnot 22 op 
   LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op
   KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5 op • KKAS3109 Yhteisöt ja hyvinvointi 5 op
   LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op
   LKAS2106 Vaihtoehtopedagogiikan suuntauksia 2 op

Harjoittelut opettajankoulutusohjelmassa 13 op
    LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu 7 o
    LKAS3125 Ohjattu kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava harjoittelu 5 o
    LKAS3126 Soveltavan harjoittelun seminaari 1 op

Harjoittelut kasvatusalan koulutusohjelmassa 13 op
    KKAS4900 Ohjattu työharjoittelu 12 op
    KKAS4901 Ohjatun harjoittelun seminaari 1 op

Tutkimus- ja menetelmäopinnot 12 op 
Omaan tutkimusotteeseen sopivia tutkimus- ja menetelmäopintoja:
    KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op
    TUTA0301 Laadullinen analyysi 4-5 op
    TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op
    YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op
    YMEN1673 Määrällinen aineiston keruu 1-2 op
    SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4-5 op
    SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3-5 op
    SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1-15 op (tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
    SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op
    SMEN3132 Tilastolliset testit 3-5 op
    TUTA0212 Computational Statistics 3-5 op
    TUTA0312 Quantitative Methods 5 op

Opinnäytetyö ja seminaarit 40 op
    KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op
    KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op
    KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op
    KKAS3014 Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte

VALINNAISET OPINNOT 3 OP 
Esim.
   ulkomailla suoritettuja erikseen sovittavia opintoja
   KTK:n tai muiden tiedekuntien tarjoamia opintoja, LUC-opintoja


KESTÄVYYS- JA LUONTOKASVATUKSEN SIVUAINE 25 OP
YHTEISET OPINNOT 10 OP
   LAER2401 Kestävyyskasvatuksen perusteet 4 op
   LAER2405 Kestävyys- ja luontokasvatusta soveltava projekti 6 op 

VALINNAISET OPINNOT 15 OP
Opettajaksi suuntautuvat valitsevat yhden seuraavista oppimispoluista:
Seikkailukasvatus
Oppimispolkuun kuuluvat yhteiset opinnot:
   LAER2406Seikkailukasvatuksen teoria ja käytänteet 2op
   LKAS2206 Seikkailu ja retkeily koulussa 3op
Oppimispolkuun kuuluvat valinnaiset opinnot. Valitse yhteensä 10 opintopistettä seuraavista kokonaisuuksista.
   ORJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5op• SOVP1211 Johtajuus pienryhmässä 5op TAI
   R705LL25 Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen 10op (Lapin AMK)
     - Elämysten tuottaminen luontoliikuntamatkailussa 5 op     
     - Seikkailukasvatus elämänhallintataidon kehittämisessä 5 op   
Käsityö- ja taidekasvatus
   LAER2408 Taito- ja taidekasvatusta yhteisöissä ja ympäristöissä 5op
   LAER2330 Arktinen käsityömuotoilu 3op
   LKAS2208 LUMI – The creativity Arctic Workshop 3op
   UYTY0107 Introductiton to Community, Art and Environment Studies 4op
Tiedekasvatus
   LAER2407 Tiedekasvatus 3op
   LKAS2202 LUMA-kerhot 3o
   LKAS2203 Luonnonilmiöiden tutkimisen perusteet 3op
   TVTO0109 Leikillinen oppiminen 3op
   LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulutuksessa ja kasvatuksessa 3op 
Asiantuntijaksi suuntautuville valitaan 15 op. valinnaiset opintojaksot LUC-konsernin opinto-ohjelmista HOPS:n mukaisesti.