Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

HYJO1100 HYVINVOINTIJOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)

TAUSTAA PERUSOPINTOKOKONAISUUDELLE

Julkisen toiminnan ja palvelujen johtamisen rakenteet ovat muutoksessa. Muuttuvat toimintatavat ja lainsäädäntö edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Verkostojen merkityksen tunnistamisen myötä edellytetään kansalaisten osallisuutta sekä erilaisia keinoja heidän osallistumisen tukemiseksi ja hyvinvointitiedon tavoittamiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä -verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia eriarvoisuutta vähentävästi. Kyse on hallitusta ja suunnitelmallisesta voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä laaja-alaiseen hyvinvoinnin ja terveyden, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen tietoperustaisesti. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja hallinnasta.

SISÄLTÖ

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa keskitytään seuraaviin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin asiakokonaisuuksiin:

• strategiaperustaisuus ja hyvinvointipoliittinen ohjaus
• monialainen ja -ammatillinen yhteistyö
• osallisuus ja toimijuus
• tietoperustaisuus
• muuttuvat toimintaympäristöt

 

Hyvinvointijohtamisen perusopinnot järjestetään Lapin yliopiston hallintotieteen ja sosiaalityön sekä Oulun yliopiston terveyshallintotieteen ja hoitotieteen yhteistyönä.


PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOILLE SUUNNATUN SIVUAINEEN OPISKELIJAVALINTA JA TOTEUTUS:

Vuonna 2020-2021 toteutettavaan perusopintokokonaisuuteen voivat hakeutua hallintotieteiden, johtamisen, johtamisen psykologian sekä sosiaalityön tutkinto-ohjelmien perustutkinto-opiskelijat, joilla on pääaineen perusopinnot suoritettuna. Ilmoittautumisen päätyttyä hakijoilta tarkastetaan, onko perusopinnot pääaineesta suoritettu. Jos ryhmään jää tilaa, valitaan opiskelijoita, joilla perusopintojen suorittaminen on vielä kesken.

Haku hyvinvointijohtamisen perusopintoihin on 3.12.2019-9.1.2020 WebOodissa. Opiskelijat suorittavat hyvinvointijohtamisen 25 op kokonaisuuden, jolloin yksittäisiä kursseja ei ole mahdollista suorittaa. Hakijoilta edellytetään mahdollisuutta suorittaa koko 25 op:n perusopintokokonaisuus vuosien 2020-2021 aikana. Haku on koko opintokokonaisuuteen siten, että hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijoille on oma ilmoittautuminen ja sosiaalityön pääaineopiskelijoille oma ilmoittautuminen.

Hyvinvointijohtamisen perusopintoihin valitaan sosiaalityöstä 8 perustutkinto-opiskelijaa ja hallintotieteistä, johtamisesta ja johtamisen psykologiasta yhteensä 7 perustutkinto-opiskelijaa. Valinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä (huom. etusijalla pääaineen perusopinnot suorittaneet). Haussa on käytössä varasijat tarpeen mukaan. Haun tulokset ilmoitetaan valituille, varasijoilla oleville ja valitsematta jääneille tammikuussa 2020, viimeistään viikolla 4.

Perustutkinto-opiskelijoille hyvinvointijohtamisen perusopinnot toteutetaan kokonaan verkkopohjaisina opintoina Moodlessa. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020 ja kestävät kevääseen 2021.


HYVINVOINTIJOHTAMISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TOTEUTUS:

Täydennyskoulutus järjestetään monimuoto-opintoina siten, että opintoihin sisältyy lähipäiviä Rovaniemellä ja Oulussa, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020 ja kestävät kevääseen 2021.

Täydennyskoulutusopiskelijat työstävät opintojen aikana portfoliota oman oppimisen ja taustaorganisaation kehittämisen tukena.