Oppaan YTK - Matkailututkimus 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Matkailututkimus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 2020-2021

Matkailu kuuluu miljoonien ihmisten työhön ja vapaa-aikaan. Sillä on moninaisia vaikutuksia mukana
olevien ihmisten elämään ja ympäristöihin. Matkailun asiantuntijoina ja ammattilaisina meillä on
tärkeä rooli vastuullisen matkailun edistämisessä.

Matkailututkimuksen monitieteisessä oppiaineessa perehdyt matkailuilmiöön monesta eri
näkökulmasta. Yliopistollinen matkailukoulutus perustuu tieteeseen ja uuden tiedon luomiseen
matkailuun liittyvistä kysymyksistä. Edustamamme matkailututkimuksen ns. pohjoismaiselle
koulukunnalle (Nordic School of Tourism Studies) on tyypillistä tutkimus- ja kehittämistyön luovuus ja
kriittisyys. Opinnot antavat sinulle vahvan tietämyksen matkailualalla vallitsevien intressien
yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista, pohjautuen aina tuoreimpaan
tutkimustietoon.

Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassamme. Opinnoissasi perehdyt taloudelliseen,
ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen vastuullisuuteen. Opit tarkastelemaan ja
suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa
sekä luontoon että muuhun ympäristöön.

Tutustut myös monipuolisiin vastuullisen ja osallistavan suunnittelun menetelmiin, jotka ovat kaikki
keskeisiä työelämän kehittämisen välineitä. Esimerkiksi palvelumuotoilu, ennakointi ja yhteisöllinen
suunnittelu ovat opintojemme arkea. Työskentelemme tiiviisti yritysten, paikallisyhteisöjen sekä
kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa. Saat oppia ja välineitä matkailualaa ja koko
maailmaa muuttavien ideoiden luomiseen ja hyödyntämiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

Matkailututkimuksen opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä vaativissa, ylemmän tason
tehtävissä. Valmistuneet opiskelijamme toimivat vastuullisina matkailualan asiantuntijoina, johtajina,
kehittäjinä, tutkijoina ja opettajina. Työnantajia ovat elinkeinoelämä ja kunnalliset, alueelliset,
valtiolliset ja kansainväliset organisaatiot. Mahdollisia tehtäväalueita ovat muun muassa yritysten
johtotehtävät, matkailuelinkeinon analyysi- ja markkinointitehtävät, matkailualan koulutustehtävät
sekä erilaiset tutkimustehtävät niin matkailusektorilla kuin sen ulkopuolellakin.
Matkailututkimuksen opiskelijana voit suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (180 op) ja maisterin
(120 op) tutkinnon. Jatkotutkinto-ohjelma tarjoaa tieteellisen jatko-opiskelun mahdollisuuden
maisterin tutkinnon suorittaneille.

Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista.
Perusopinnot perehdyttävät sinut matkailuilmiöön sekä toimialakokonaisuutena että eri tieteenalojen
tutkimuskohteena. Aineopinnoissa syvennyt matkailun eri teemoihin tarkemmin ja kehität taitoja
toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Syventävissä opinnoissa keskityt johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien
kehittämiseen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Voit sisällyttää kandidaatin- tai
maisterintutkintoosi ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja.
Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta.

Matkailututkimuksen oppiaine toimii osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI).
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimus, Lapin
ammattikorkeakoulun restonomikoulutus sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n matkailu-, ravitsemisja talousala. Instituutissa ovat toisin sanoen edustettuina kaikki matkailun koulutustasot. MTI:n myötä
osa matkailututkimuksen kandidaatintutkinnon opetuksesta (osa perus- ja aineopinnoista sekä kielija viestintäopinnot) toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksen kanssa.
Tyypillisiä yhteistyön muotoja ovat mm. yhteiset luennot, ryhmätyöt ja projektitehtävät. MTI:n kautta
sinulla on myös mahdollisuus halutessasi painottaa yliopistotutkintoasi matkailualan käytännön
taidoilla valitsemalla sivuaineopinnoiksesi tiettyjä opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulusta.

Matkailututkimusta pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista
opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (22 op),
metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (76 op) ja sivuaineopinnoista (65 op).

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

- toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa matkailun ja muiden
alojen tehtävissä
- hahmottaa matkailun vastuullisuuden ja kestävyyden ulottuvuudet ja soveltaa niitä
matkailualan töissä, kehittämisessä ja suunnittelussa
- etsiä ja soveltaa matkailuun liittyvää tietoa ja tutkimusta kriittisesti ja monialaisesti
- tunnistaa ja kuvata matkailututkimuksen keskeiset teoriat, käsitteet ja menetelmät
- tuottaa uutta tutkimustietoa matkailusta
- seurata ja arvioida matkailualan kehitystä
- hallita laajoja ja monimutkaisia tiedollisia asiakokonaisuuksia
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintäja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- antaa ja ottaa vastaan palautetta työstään ja osaamisestaan
- analysoida ja kehittää omaa oppimistaan.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

- tutkia matkailua ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla
- toimia matkailualan monipuolisena asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana vaativissa työelämän
tehtävissä
- tunnistaa matkailuun liittyviä monialaisia ongelmia, kehittämis- ja suunnittelutarpeita sekä
tarkastella niitä kriittisesti
- tuottaa innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisu-, toiminta- ja suunnittelumalleja matkailutoimialan
kehittämiseksi yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa
- toimia vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja
vuorovaikutustilanteissa äidinkielellään sekä toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla
kielellä
- seurata alansa kansainvälistä kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä myös toisella
vieraalla kielellä
- työskennellä tuloksekkaasti erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa
- jäsentää omaa osaamistaan ja tunnistaa oppimiaan työelämätaitoja
- havaita kehittymiskohteitaan sekä itsenäisesti ylläpitää ja kehittää tiedollisia ja taidollisia
valmiuksiaan.