Oppaan YTK - Sosiaalityö 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 2020-2021

Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (80 op) ja sivuaineopinnoista (65 op). Pääaineen perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön kannalta tarpeellisten tieteenalojen peruskäsitteisiin, keskeisiin teoreettisiin ja metodologisiin sisältöihin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin. Lisäksi opinnot antavat kokonaiskuvan keskeisistä sosiaalityössä kohdattavista ilmiöistä ja asiakastyön taidoista. Aineopintojen yhteydessä kehitetään valmiuksia ymmärtää ja soveltaa teoreettista tietoa
ammatillisessa sosiaalityössä.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

Kandidaatin tutkinto ei anna kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Sosiaalityöntekijän
kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä
(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 7 §).

 

Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 2020-2021

Sosiaalityötä pääaineenaan opiskelevien maisterintutkinto muodostuu 120 opintopisteen laajuisista
pääaine- ja metodiopinnoista. Syventävät opinnot lisäävät teoreettista ymmärrystä sosiaalityöstä ja
tieteellisestä työskentelystä.
Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa