Oppaan YTK - Historia toisena opetettavana aineena - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Historia toisena opetettava aineena

Historia toisena opetettavana aineena (laajuus 60 op) antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa asetuksen 986/98 mukaisesti. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan antaman kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen vastaavuuspäätöksen mukaisesti tämä mahdollisuus on nyt myös Lapin yliopistossa. 

Kulttuurihistoria on historian opettajaksi pätevöittävä oppiaine. Opetettavan aineen opintojen lisäksi aineenopettajalta vaaditaan maisterin tutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot. 

Historian opettajaksi pätevöittävät opinnot voi suorittaa seuraavasti:

A. Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot (60 op) sekä siltaopintoina LAER0525 Suomen historia (4 op), LAER0522 Skandinavian historia (3 op) ja LAER0521 Maailman historia (4 op) tai

B. Historian perusopinnot ja kulttuurihistorian aineopinnot (60 op) sekä siltaopintoina UKUL1101 Kulttuurihistorian perusteet (6 op) sekä UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) ja UKUL1113 Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuskohteena (2 op). 

Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen sisällöt löytyvät tästä yhteiskuntatieteiden tiede- kunnan opinto-oppaasta. Historian perusopinnot taas löytyvät kasvatustieteiden tiedekunnan oppaasta. Maailman historian opinnot ovat kohdan A. mukaan suorittaville suppeammat kuin historian perusopinnot suorittaville ja löytyvät koodilla LAER0521. 

 

Vastaavuustodistuksen hakeminen ja todistuksesta perittävä maksu 

Vastaavuustodistuksen hakeminen vaatii valmiin maisterin tutkinnon. Opiskelija hakee vastaavuustodistusta lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen postitse osoitteeseen Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote suoritetuista opinnoista sekä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta. 

Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Mikäli opiskelija on oikeutettu vastaavuustodistukseen, hänelle lähetetään ohjeet siitä, miten maksu tulee suorittaa. Vastaavuustodistus toimitetaan hakijalle (nouto tai postitus) humanistisen tiedekunnan opintotoimistosta, kun maksu on suoritettu.