Oppaan YTK - Kulttuurihistoria - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kulttuurihistoria (25 op + 35 op + 60 op)

Kulttuurihistorian perusopinnoissa (25 op) tarkastellaan kulttuurihistorian teoreettisia ja metodologisia perusteita, erityisluonnetta ja sijaintia muiden historiatieteiden, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen rinnalla sekä menneisyyden läsnäoloa ja historiallisen tiedon arkikäyttöä. Perusopinnoissa myös perehdytään erilaisista näkökulmista Euroopan kulttuurihistorian periodeihin sekä periodisoinnin periaatteisiin ja ongelmiin.

Kulttuurihistorian perusopinnot aloitetaan pääsääntöisesti Kulttuurihistorian perusteet -luentosarjalla, joka järjestetään syyslukukaudella. Muissa tapauksissa opintojen aloituksesta sovitaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Perusopinnot muodostuvat kahdesta osasta. Pakollisiin opintojaksoihin kuuluvat Kulttuurihistorian perusteet (6 op), Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) sekä Historia ja fiktio (3 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Opintojakson Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena (2 op) voi suorittaa lukupiirissä tai itsenäisenä esseenä. Valinnaiset opintojaksot (Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan, yhteensä 12 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseenä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan. Kokonaisuus koostuu kolmesta 4 op:n valinnaisesta opintojaksosta.

Aineopinnoissa (35 op) perehdytään kulttuurihistorian kysymyksenasetteluun, metodologisiin vaihtoehtoihin, lähestymistapoihin ja näkökulmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin ja historiallisen kerronnan luonteeseen sekä tutkielman laatimiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy valinnaisiin erikoistumisalueisiin ja erilaisten kulttuurien historiaan sekä historiallisen tiedon käyttöön.

Aineopinnot muodostuvat kolmesta osasta. Pakollisiin opintojaksoihin kuuluvat Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op), Proseminaari (9 op) sekä Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Valinnaiset opintojaksot Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan (3 x 3 op) ja Erityisalueet ja maailmankulttuurit (4 x 3 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Syventävissä opinnoissa (60 op) opiskelija harjaantuu soveltamaan aiemmin hankittuja tietoja, taitoja ja valmiuksia. Opiskelija suuntaa opintojaan omaa tutkimusaihettaan koskeviksi ja harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että osana työ/tiedeyhteisöä.

Syventävät opinnot muodostuvat kahdesta osasta. Kiinteät opintojaksot Miten kulttuurihistoriaa tehdään (5 op) ja Tutkielmaseminaari (10 op) suoritetaan seminaareissa. Sivuaineentutkielma (20 op) laaditaan itsenäisesti vastuuopettajan ohjauksessa. Joustavat opintojaksot Teemaryhmät (10 op), Historia, teoria ja metodologia (10 op) ja Erikoistumisopinnot (5 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Kirjatenteissä tentittävien kirjapakettien vaihtoehdot ilmoitetaan opinto-oppaassa jokaisen opintojakson kohdassa ”Kirjallisuus ja muu materiaali”.

Tentit suoritetaan pääsääntöisesti EXAM-tenttiakvaariossa. Mahdolliset rajoitukset mainitaan asianomaisen opintojakson kohdassa ”Ajankohta”.

Kahden opintopisteen itsenäisen aineistopohjaisen esseesuorituksen laajuus on 6 sivua, kolmen opintopisteen suorituksen laajuus 9 sivua ja neljän opintopisteen suorituksen laajuus 12 sivua. Esseen aiheesta ja suorittamistavasta on aina sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettajat on ilmoitettu WebOodissa. Esseetä koskevat yleiset ohjeet löytyvät oppiaineen Moodle-työtilasta.

Opintojaksoja korvaavista luennoista tiedotetaan erikseen kulttuurihistorian sähköpostilistalla ja Pepissä.
Oppiaineen jokaisen opiskelijan on syytä ilmoittautua kulttuurihistorian sähköpostilistalle kulttuurihistorianlista@ulapland.fi. Ilmoittautumiset oppiaineen Moodle-työtilaan: tiina.harjumaa@ulapland.fi.