Oppaan YTK - Laskentatoimi - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskentatoimi (25 op)

Laskentatoimi on keskeinen osa liiketaloustieteitä. Laskentatoimessa yritystoimintaa tarkastellaan
taloustiedon kannalta. Laskentatoimi on jakautunut ulkoiseen laskentatoimeen, sisäiseen
laskentatoimeen sekä yritysrahoitukseen. Ulkoisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat
tuloslaskenta, kirjanpito, tilinpäätös, verotus sekä tilintarkastus. Sisäisen laskentatoimen keskeisiä
kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, strategiat, kustannuslaskenta, investointilaskenta,
talouden suunnittelu, valvonta ja ohjaus osana organisaa tioiden toimintaa. Yritysrahoituksen
kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, investointilaskenta, tilinpäätösanalyysi,
rahoitusmarkkinat sekä rahoituskeinoihin ja rahoitustarpeen ennakointiin liittyvä suunnittelu.