Oppaan YTK - Projektiopinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Perustehtävän määrittely

Projektiopintojen perustehtävänä on mahdollistaa työelämäläheinen oppiminen opiskeluaikana,
lisätä työelämävalmiuksia sekä auttaa opiskelijoita mm. verkostoitumaan ja työllistymään.
Asiantuntijatehtävien avaintaito projektitaitojen merkitys korostuu työelämässä ja työllistymisessä.
Näillä opinnoilla vastataan tähän tarpeeseen. Työelämäläheiset opinnot mahdollistavat ja edistävät
joustavaa opinnoista työelämään siirtymistä.

Kenelle opinnot on tarkoitettu

Projektiopinnot on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien perus- ja jatko-opiskelijoille ja avoimen yliopiston
opiskelijoille, Lapin yliopiston henkilökunnalle sekä muille projektitoiminnasta kiinnostuneille
tukemaan omaa urasuunnittelua, kehittymistä ja oman osaamisen suuntaamista työtehtävissä.

Miten opinnot toteutetaan

Opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Yhteisten opintojen laajuus on 3 op. Opiskelija voi jatkaa
yhteisten opintojen jälkeen opintojaan aina 10 opintopisteeseen asti valintansa mukaan. Laajempien
opintojaksojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjauksessa käytännön projektityöhön ja
rahoitusmahdollisuuksiin sekä projektien suunnitteluun ja arviointiin. Opiskelija ohjataan työelämään
kokeneen projektiasiantuntijan ohjaukseen tekemään hankesuunnitelmaa todelliseen tutkimus-
/kehittämishankkeeseen. Opiskelija perehtyy myös hankehakemuksen kirjoittamiseen kokeneen
projektiasiantuntijan ohjauksessa joko kirjoittamalla kokonaan uuden hankehakemuksen tai
osallistumalla jo meneillään olevaan, todelliseen hankehakemuksen kirjoittamisprosessiin.
Hankehakemus voidaan tehdä Lapin yliopiston hankeasiantuntijoiden ohjauksessa tai se voidaan
tuottaa työelämän organisaatiossa tai yrityksessä mukaan lukien kolmannen sektorin toimijat. Valmis
suunnitelma voidaan lähettää rahoittajalle.Myönteinen rahoituspäätös voi mahdollistaa työllistymisen
ao. hankkeeseen, erikseen sopien. Opintojen laajuus 3–10 op opiskelijan valinnan mukaan.