Oppaan YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus (25 op)

Lapin yliopiston saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota
opiskelijoille perustiedot saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen keskeisistä tietoteoreettisista,
tutkimuseettisistä ja -menetelmällisistä kysymyksistä sekä saamelaisen yhteiskunnan sosiaalisista ja
kulttuurisista rakenteista ja instituutioista, oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä, kuin myös
historiasta, kielistä, taiteesta, koulutuksesta, elinkeinoista ja ympäristösuhteista.

Lapin yliopiston saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuuden suoritettuaan
opiskelija osaa hahmottaa saamelaisen yhteiskunnan perusperiaatteet, keskeiset kysymykset ja
tämänhetkiset haasteet, sekä asettaa ne osaksi laajempaa kontekstia suhteessa pohjoismaisiin
valtayhteiskuntiin ja maailmanlaajuiseen alkuperäiskansojen yhteisöön. Opintokokonaisuus edistää
yhteisöjen ja kulttuurien välisten suhteiden ymmärtämistä ja tarjoaa yhteiskuntatieteellisiä ja
oikeustieteellisiä välineitä saamelaisen yhteiskunnan hahmottamiseen.
Opintokokonaisuus rakentuu kaikille yhteisistä opinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (5 op).
Kurssit järjestetään lukuvuosittain resurssien niin salliessa.

Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu

Saamen- ja alkuperäiskansantutkimuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille

SAAM0100 SAAMEN- JA ALKUPERÄISKANSATUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op)
SAAM0101 Johdatus saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen 5 op
SAAM0102 Saamelainen muisti ja saamelaisten historia Suomessa 5 op
SAAM0104 Saamelainen nyky-yhteiskunta ja valtasuhteet 5 op
SAAM0105 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen ajankohtaiset kysymykset 5 op

Opiskelija valitsee lisäksi seuraavista opintojaksoista 5 op:

SAAM0106 Luonnonkäyttö, ympäristönsuojelu ja alkuperäiskansat-tutkimusseminaari 5 op
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op
LAER1229 Saamelaiskulttuuri koulussa ja kasvatuksessa 3 op
UYLE0345 Saamelainen taide 5 op

Opiskelija voi ja hänen on suositeltavaa sisällyttää saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen
perusopintoihin saamen kielen opintoja kielikeskuksen tai kasvatustieteiden tiedekunnan
opetustarjonnasta. Kieliopinnot tukevat saamelaisyhteiskunnan tuntemusta ja mahdollisuuksia
seurata ja osallistua sitä koskeviin keskusteluihin. Ne parantavat myös mahdollisuuksia
työelämässä. Myös muita Lapin yliopistossa järjestettäviä, sisällöltään saamen- ja
alkuperäiskansatutkimukseen sopivia kursseja on mahdollista suorittaa osana saamen- ja
alkuperäiskansatutkimuksenopintokokonaisuutta. Tästä tulee sopia erikseen saamentutkimuksen
professorin kanssa.

Mahdollisista korvaavuuksista sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Saamentutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa