Oppaan YTK - Tilastotiede - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tilastotiede (25 op)

Tilastotieteen pakollisten perusopintojen määrä vaihtelee tiedekunnasta, koulutusohjelmasta ja
pääaineesta riippuen. Keskeistä opetuksessa on perinteisen tilastotieteen sijasta eri oppiaineiden
sisällöllisten piirteiden huomioon ottaminen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa Lapin yliopistossa
kerättyjen aineistojen käyttöä osana opetusta ja keskittymistä kaavojen sijasta siihen, miten
aineistoa on mielekästä analysoida ja miten tulokset ovat tulkittavissa suhteessa alkuperäiseen
kysymyksenasetteluun. Myös yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistot ovat tärkeitä osana
kurssien materiaaleja.

SMEN1100 TILASTOTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op)

Pakolliset kurssit:
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op

Valinnaiset kurssit (valitaan 20 op):
TUTA0302 Tulkitsevakvantitatiivinen tutkimus 5 op
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4–5 op
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissa 3–5 op
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 1–15 op (tarjolla on vaihteleva määrä erilaisia kursseja omilla koodeillaan)
SMEN3131 Tilastollisen päättelynperusteet 3 op
SMEN3132 Tilastolliset testit 3–5 op
TUTA0212 Computational Statistics 3–5 op
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op