Oppaan YTK - Tutkijataidot - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio
TUTA0111 Introduction to Scientific Thinking and Research

Tutkijantaidot II
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet
TUTA0211 Basic Course on Qualitative Research Methods
TUTA0212 Computational Statistics

Tutkijantaidot III
TUTA0301 Laadullinen analyysi
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus
TUTA0311 Qualitative Analysis
TUTA0312 Quantitative Methods

Tutkijantaidot IV / Valinnaiset kurssit
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät

Tiedonhankinta
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta