Oppaan YTK - Yrittäjyysopinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op)

Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen. Opinnoissa yhdistyvät yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen suhtautumis-, ajattelu- ja toimintatapa työelämäläheiseen oppimiseen. Yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, LUC-opiskelijoille, avoimen yliopiston opiskelijoille sekä muille yrittämisestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneille sekä yrittäjille tukemaan ja päivittämään omaa substanssiosaamista. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeampina perusopintoina tai laajempina perus- ja aineopintoina sekä täydentämään tai korvaamaan muita LUC-yrittäjyysopintoja.

Opinnot toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen ja yhdistäen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja. Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen ja osaamisen kehittymiseen rakentamalla verkostoja mm. toimeksiantojen kautta sekä kytkemällä
oppimista hankkeiden toimenpiteisiin. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omaan ja ryhmän oppimisprosessiin.

Opintojaksot koostuvat vuorovaikutteisista luennoista, erilaisista yksilö- ja ryhmäoppimistehtävistä ja oheismateriaaleista. Opiskelija osallistuu reaaliaikaiseen opetukseen, suorittaa annetut harjoitukset ja oppimistehtävät sekä laatii osaamisestaan koosteen osaamisportfolioonsa.

YRIT1100 YRITTÄJYYDEN PERUSOPINNOT (25 op)

YRIT1111 Yrittäjyyden mahdollisuudet 5 op
YRIT1112 Ideasta markkinoille 5 op
YRIT1113 Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5 op
YRIT1114 Aloittavan yrityksen taloushallinto 5 op
YRIT1115 Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5 op

YRIT1200 YRITTÄJYYDEN AINEOPINNOT (35 op)

YRIT1201 Yrityksen strategiavaihtoehdot ja tiekartta 5 op
YRIT1202 Yrityksen osa-alueet ja niiden yhteensopivuus 5 op
YRIT1207 Erityiskysymyksiä 5-10 op
YRIT1208 Yrittäjyyden oikeudellisia kysymyksiä 5 op
YRIT1211 Projektiopinnot 6 op
YRIT1210 Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämistehtävä 5-10 op