Oppaan YTK - Hallintotiede ja Johtaminen 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, kandidaatin tutkinto 2020-2021

Hallintotieteiden ja johtamisen kandidaatintutkinnon tutkinto-ohjelma antaa vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen sekä asiantuntijatehtäviin. Kyseessä on sisällöllisesti hyvin monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa laaja-alaista näkemystä organisaatioiden toimintaan ja vastaa tämän päivän työelämähaasteeseen: monimuotoisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista näkökulmista. Tutkintoohjelmassa on tarjolla kolme eri opintosuuntaa, hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen, joihin opiskelijat opintojen edetessä suuntautuvat ja syventyvät. Opiskelu toteutuu vuorovaikutteisessa yhteisössä, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut työelämään ja tutkimukseen. Opiskelijat ovat oleellinen osa yhteisöä, jolloin akateeminen henkilöstö ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tämä heijastuu opintoihin, jotka kehittävät itsenäistä ja tieteellisiin menetelmiin perustuvaa ongelmanratkaisua. Yliopistoyhteisö tukee opinnoissa edistymistä ja antaa valmiuksia ammatillisissa verkostoissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Tutkinto-ohjelman perusopinnot sekä suurin osa aineopinnoista ovat yhteisiä. Opiskelija tekee kandidaatintutkintoon liittyvän opintosuuntavalintansa toisen opintovuoden syksyllä. Maisterintutkintoon opiskelija jatkaa kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti. Maisteritutkinnossa on kolme pääainetta: hallintotiede, hallintotiede (erityisesti johtamisen psykologia) ja johtaminen.


Hallintotiede

Hallintotieteen opinnot antavat monipuoliset valmiudet johto- ja asiantuntijatehtäviin. Tutkimukseen perustuvan opetuksen teemoina ovat organisaatioiden hallinto ja johtaminen sekä kansalliset ja kansainväliset hallintojärjestelmät. Opiskelussa painottuvat erityisesti tiedolla johtaminen ja hallinnon digitalisaatio sekä palveluiden suunnittelu ja johtaminen kompleksisessa ja verkostoituneessa toimintaympäristössä. Opinnoissa huomioidaan työelämälähtöisyys ja perehdyt uudistuvien organisaatioiden päätöksenteon ja johtamisen dynamiikkaan, henkilöstöjohtamiseen sekä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.


Johtaminen

Johtamisen opintosuunta tarjoaa perusteet ymmärtää globaalin talouden ja maapallon tilan välisiä yhteyksiä. Tämä ymmärrys on tärkeää tulevaisuuden johtamistyössä. Osallistavat opetusmuodot kannustavat kriittiseen ajatteluun sekä haastavat opiskelijat pohtimaan vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuksia ja uusia, radikaalejakin taloudellisen organisoitumisen tapoja yhdessä opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa. Johtaminen tarjoaa käsitteellisiä työkaluja ja tekemisen tapoja kestävien tulevaisuuksien hahmottamiseen ja rakentamiseen erilaisissa organisaatioiden asiantuntija- tai johtotehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloudessa vallitsevien epätasaarvoisuuksien tunnistaminen ja uusien käytäntöjen kehittäminen, dialogisuuteen perustuva strateginen johtaminen sekä maapallon monilajista elämää kunnioittavien organisoitumisen muotojen edistäminen (esim. palvelumuotoilun keinoin). Opinnot valmistavat opiskelijaa toimimaan monipuolisissa tulevaisuuden työelämän asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.


Johtamisen psykologia

Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Opinnot antavat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja, kuten dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoja, hallinnon, johtamisen ja kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Johtamisen psykologiassa perehdytään temaattisesti inhimillisten voimavarojen johtamisen ja työhyvinvoinnin moninaiseen sisältökokonaisuuteen. Opetuksessa painotetaan ohjauksellisia ja kokemuksellisia työskentelyotteita, jotka tarjoavat syvällistä ymmärrystä keskeisistä työelämäilmiöistä ja niihin liittyvistä haasteista. Johtamisen psykologia auttaa hahmottamaan työyhteisöjen inhimillisen todellisuuden kokonaisuutta ja tämän todellisuuden yhteyttä työyhteisöjen kestävään menestykseen. Johtamisen psykologia kuuluu monen eurooppalaisen ja pohjois-amerikkalaisen yliopiston opintotarjontaan, mutta Suomessa sitä voi toistaiseksi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.