Oppaan KIKE - YTK Matkailututkimus 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA


MATKAILUTUTKIMUS

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (20 + 5 op)

Matkailututkimuksen kieli- ja viestintäopinnot ovat yhteensä 25 opintopistettä, joista 20 op suoritetaan kandidaatintutkinnossa ja 5 op maisterintutkinnossa. Kieli- ja viestintäopinnot koostuvat kandidaatintutkinnossa pakollisista ja valinnaista opintojaksoista. Maisteritutkinnon kieliopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta II vieraan kielen opintojaksosta. Kieli- ja viestintäopintojen opiskelu kannattaa aloittaa jo heti ensimmäisenä lukuvuonna, esim. englannin kielen opinnoilla ja puheviestinnän kursseilla. Akateemiset tekstitaidot sopivat hyvin suoritettavaksi kandidaatin tutkielman yhteydessä.

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja valinnaisista opintojaksoista. Kielikeskus järjestää myös kielen käytön ja kulttuurin sekä kulttuurienvälisen viestinnän (ICP) 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

Pääaineiden tutkintorakenteisiin kuuluu tietty määrä kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli vaatimukset ovat tiukentuneet (esim. uuteen tutkintorakenteeseen on lisätty kursseja), eivät tiukentuneet vaatimukset koske aiemmin opintonsa aloittaneita. Tällöin esim. aiemmin suoritettu ruotsin 3 op riittää jatkossakin. Syksystä 2013 alkaen kaikki uudet ruotsin kielen suoritukset tehdään kuitenkin 4 opintopisteen (kirjallinen taito 2 op, suullinen taito 2 op) laajuisena. Mikäli vaatimukset ovat helpottuneet (esim. vaadittavien kurssien määrä on vähentynyt), koskevat helpottuneet vaatimukset myös aiemmin opintonsa aloittaneita.


YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA


KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen kuvaukset, aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaista.

ALKUKOKEET

Ruotsi

Ruotsin vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua ruotsin pakollisista peruskursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu kurssikuvauksissa.

Alkukoe koostuu kahdesta osasta: kirjallinen taito ja suullinen taito. Jos opiskelija on selviytynyt erinomaisesti (80 % tehtävistä oikein) kirjallisesta osasta, myös hänen suullinen taitonsa testataan. Kummastakin osasta erinomaisesti selviytyneet saavat suoritusmerkinnän sekä ruotsin suullisesta että kirjallisesta opintojaksosta.

Alkukoe on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet ruotsin kielen taitojaan lukion jälkeen, koska kokeessa testataan myös ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Englanti
Englannin tekstinymmärtämisen kurssien vapaaehtoiset alkukokeet järjestetään kielikeskuksen rästitenttipäivinä ja niihin ilmoittaudutaan samoin kuin rästitenttiin. Alkukokeella voi vapautua vain englannin pakollisesta tekstin ymmärtämisen peruskurssista, ei muista pakollisista, valinnaisista eikä maisterivaiheen kursseista. Alkukokeen suorittamismahdollisuudesta on mainittu  kurssikuvauksissa.

Kokeesta erinomaisesti selviytyneet (80 % tehtävistä oikein) saavat suoritusmerkinnän tekstin ymmärtämisen opintojaksosta. Alkukoe on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille, jotka ovat kehittäneet kielitaitoaan lukion jälkeen, koska kokeessa on ammattipainotteista kieltä. Alkukokeeseen saa osallistua vain kerran.

Muut kielet
Alkukokeita ei järjestetä saksan, ranskan, venäjän, espanjan tai saamen kielissä.

RUOTSIN VALMENTAVA KURSSI

Kielikeskus järjestää ruotsin valmentavan kurssin XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2). Se pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssin tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa pakollisia ruotsin kursseja.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

II VIERAS KIELI

Toisen vieraan kielen kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla.

Kielioppia kertaavia kursseja ovat ranskan, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvat kieliopin kertauskurssit (XRAN0221 Ranskan kertauskurssi, XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän kertauskurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, italiassa, ranskassa, saamessa, saksassa ja venäjässä (XESP0003-4, XITA0003-4, XRAN0003-4, XSAA0003-4, XSAK0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTÖN JA KULTTUURIN JA KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen pakolliset tai valinnaiset peruskurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuksista.

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Intercultural Communication Programme (ICP) -opintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pääkohdat ja analysoida ja ymmärtää kulttuurienvälistä viestintää sekä samalla laajentaa ja syventää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan.KANDIDAATINTUTKINTO

KANDIDAATTIVAIHEEN KIELIOPINNOT 20 op (14 op + 6 op)

Pakollisia kieli- ja viestintäopintoja 14 op ovat matkailututkimuksen pääaineopiskelijoille viestinnän ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielen kaksi kurssia. Kandidaattivaiheen loput 6 op valitaan valinnaisten kieli- ja viestintäopintojen listasta (ks. alempana).

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (14 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op) (valitaan seuraavista)
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op

Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta joiden suomen kielen taito on lähes äidinkielen tasolla, voivat vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin:
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2 op

Puheviestintä (2 op) (valitaan seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0001 Puheviestintä 2 op (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op

Ruotsi (4 op)
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
TENG0101 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
TENG0102 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS

VALINNAISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (6 op)

Valitaan kandivaiheessa seuraavista kursseista:

Akateemiset tekstitaidot
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op (valittavissa maisterivaiheessa: valinnaiset 5 op)

Puheviestintä
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op

Englanti
TENG0104 English for Career Development (CEFR B2-C1) 3 ECTS
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS

II vieras kieli
(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op

TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op
TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op

Valinnaisiksi kieli- ja viestintäopinnoiksi käyvät myös kielikeskuksen järjestämät Kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksien opintojaksot. Kokonaisuudet soveltuvat myös sivuaineiksi. Opetusta annetaan englannin, ranskan, saksan ja venäjän kokonaisuuksista. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.

Valinnaisiksi kieliopinnoiksi eivät käy kielten alkeis- tai jatkokurssit (luetaan mukaan sivuaineopintoihin)!


MAISTERINTUTKINTO

MAISTERIVAIHEEN KIELIOPINNOT 5 op

Matkailututkimuksen maisterintutkintoon kuuluu pakollisena opintona II vieras kieli 5 op. Toinen vieras kieli voidaan kuitenkin suorittaa jo kandidaatintutkinnossa valinnaisina kieliopintoina. Tällöin maisterintutkinnon 5 op valitaan vapaasti kandidaatintutkinnon valinnaisten kieli- ja viestintäopintojen listasta. Opiskelija voi valita maisterivaiheessa myös syventävän akateemisten tekstitaitojen kurssin, XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op, jossa korostuu tieteellisyys ja asiantuntijuus. Kurssi pidetään osittain kirjoitusklinikkatyyppisenä.

Vaihtoehtoisia kieliä II vieraaksi kieleksi ovat saksa, ranska, venäjä, espanja ja saame. Tiedekunta voi hyväksyä tutkintoon myös jonkin muun II vieraan kielen, mutta silloin kurssit on suoritettava muualla.

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (5 op)

Valitaan yksi kieli, josta suoritetaan sekä tekstin ymmärtämisen kurssi (3 op) että projekti- ja verkostointitaidon kurssi (2 op).

II vieras kieli, jos ei sisälly jo kandidaatintutkintoon:
(korvaavana suorituksena voi käydä myös jokin muu tutkintoon soveltuva tiedekunnan hyväksymä kieli)

TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 ECTS
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op

TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 ECTS
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op
TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op