Oppaan TTK - Pelisuunnittelun ja -teknologian perusopinnot, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Pelisuunnittelu ja -teknologia -sivuainekokonaisuus koostuu Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun ja audiovisuaalisen mediakulttuurin sekä Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman järjestämästä opetuksesta. Sivuaineessa tarkastellaan pelien mekaniikkaa, dynamiikkaa ja estetiikka sekä pelikokemuksen muotoilua. Kokonaisuudessa media- ja muotoilualan opiskelijat tekevät yhteistyötä pelien ja pelillisiä elementtejä hyödyntävien sovellusten tuottamisessa ohjelmistotekniikan ja teknologian opiskelijoiden kanssa. Kokonaisuuden oppimistavoite on, että opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa pelejä, pelillisyyttä hyödyntäviä sovelluksia, taideteoksia tai niiden osa-alueita oman pääaineensa ja sivuaineen opinnoista saamil-laan valmiuksilla sekä reflektoida työtään pääaineensa teoreettista taustaa vasten.

Sivuaineessa on pelillisyyden ja pelisuunnittelun perusteiden hahmottamisen jälkeen vahva painotus käytännön kautta oppimiseen ja pelituotantoon liittyvän teknologian hallintaan sekä monialaiseen tiimityöskentelyyn pelimäisissä tuotannoissa. Kokonaisuuden on tarkoitus tuottaa opiskeli-jalle pelituotantoprojektin kautta konkreettinen työnäyte omaan portfolioon - peli tai pelillisyyttä hyödyntävä sovellus. Sivuaine antaa pelien tuottamisen perusvalmiudet, joita opiskelija voi syventää myöhemmin esimerkiksi projektiopinnoissa tai gradutyön taiteellisessa osuudessa. Opinnot toteutetaan pääasiallisesti kesäpeliopintoina, jotka järjestetään yhteistyössä Lapin AMK:n ja Avoimen yliopiston kanssa.