Oppaan TTK - Valokuvaus-sivuaine, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

UVAL0100 Valokuvauksen perusopinnot 25 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisten kameroiden merkitykset tallennevälineinä ja osaa hyödyntää niitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

 

Pakolliset opintojaksot:

UVAL0151 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op

UVAL0152 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op

UVAL0153 Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

UVAL0154 Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

UVAL0155 Valokuvauksen traditiot 4 op

UVAL0156 Valokuvataiteen produktio 4 op