Oppaan TTK - Kuvataidekasvatus 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Yleisopinnot
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op
ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot Academic Career Skills 2 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
USUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
USUO0002 Puheviestintä 2 op
URUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2op
URUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
UENG0001 English: Reading Comprehension for Art Education Students 3 op
UENG0002 English: Oral Skills for Art Education Students 3 op

Kuvataidekasvatuksen pääaineopinnot 80 op

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op          
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentelyyn 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UKUV0124 Kuvataidekasvatus nyt! 3 op

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 55 op            
Pakolliset aineopinnot 41 op
UKUV0108 Kuvamatka 3 op
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UKUV0233 Plastinen sommittelu 7 op
UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op
UKUV0116 Mediakasvatus 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UKUV0540 Kuvataidekasvatuksen kandikirjallisuus 3 op
UKUV0506 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Valitse toinen seuraavista
UKUV0541 Kuvataidekasvatus ekososiaaliseen sivistykseen 3 op
UMUO1212 Tutkimus taiteenaloilla 3 op
Valinnaiset aineopinnot 14 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op

TKAS1000 Kuvataideopettajan pedagogiset perusopinnot 25 op
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 3 op
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 4 op
UKUV0532 Kuvataideopetus I 3 op
UKUV0533 Opetusharjoittelu I 3 op
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op
UKUV0535 Opetusharjoittelu II 3 op

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op     
     

 TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP                                                  

UKUV1600 Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 85 op

 Pakolliset syventävät opinnot 78 op

UKUV0121 Kuvataidekasvatuksen syventävä taideproduktio 6 op
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op
UKUV0127 Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka 4 op
UKUV0155 Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat 3 op
UKUV0118 Mediataide, pelillisyys ja ohjelmointi 3 op
UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta 2 op
UKUV0635 Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti 6 op
UKUV0629 Kuvataidekasvatuksen metodikurssi 3 op
UKUV0614 Valinnainen tutkimuskurssi (menetelmä) 3 op
     esim. UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op
UKUV0604 Taidekasvatuksen syventävä kirjallisuus 3 op
UKUV0611 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

 Valinnaiset syventävät opinnot 7 op

Voit valita esim. alla olevista kursseista tai muusta yliopiston tarjonnasta osaamistasi vahvistavia kursseja:

LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC (peruskoulu tai lukio) 5 op
UMOOC001 Arviointi pedagogisena työvälineenä lukiossa 5op tai
UMOOC002 Arviointi pedagogisena työvälineenä peruskoulussa 5 op
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi 4 op
UART1105 Introduction to Service Design, 5 op 

TKAS2000 Kuvataideopettajan pedagogiset aineopinnot 35 op

Moduli III 13 op
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 3 op 
UKUV0536 Kuvataideopetus III 5 op
UKUV0537 Opetusharjoittelu III 5 op
Moduli IV 8 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3 op
UKUV0538 Kenttäharjoittelu 5 op
Moduli V 14 op
UKUV0521 Erityiskuvataidekasvatus 2 op
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op
UKUV0514 Syventävä harjoittelu 7 op