Oppaan TTK - Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot antavat opiskelijoille perusvalmiudet tutkimuksen tekoon sekä taidefilosofiseen keskusteluun. Opinnoissa käydään lävitse filosofian peruskäsitteet, taiteen alojen tutkimuksen perusteet. Opinnot tukevat monialaisesti opiskelijoiden tutkimustehtäviä (praktikum-, kandi- ja pro gradu -tutkielmien tekoa). Opinnot muodostavat asteittain syvenevän polun perusopinnoista syventäviin opintoihin. Kullakin koulutusohjelmalla on lisäksi omia tutkimusopintoja, jotka syventävät tiedekunnan yhteisiä tutkimusopintoja ja merkityksellistävät niitä oman oppiaineensa näkökulmasta. (Koulutusohjelman omat opinnot käyvät ilmi koulutusohjelmien opetussuunnitelmista.)

 

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op

Syventävien opintojen yhteiset menetelmäopinnot
UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op

Valinnaisia menetelmäopintoja
UMUO4003 Visual Methodologies 3 cr.
UMUO4005 Arts-Based and Community-Based Participatory Research Approaches 3 cr.
UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op
UKUV0932 Taiteen filosofia 3op
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op
UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 10 op 
sekä koulutusohjelmien omat menetelmäopinnot (kts. koulutusohjelmien tarjonta)