Oppaan TTK - LEADBEHA, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

LEADBEHA (LEADership as a trigger for BEHAvioural change when creating AI cultures in companies and organisations) on kuuden korkeakoulun (Laurea-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto) yhteinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on

1.      kartoittaa yritysten ja työelämän koulutustarpeita, jotka liittyvät tekoälykulttuurin juurruttamisen johtamiseen;

2.      räätälöidä aihepiiriin liittyviä korkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja saadun palautteen pohjalta

3.      pilotoida kyseisiä koulutuskokonaisuuksia yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstölle.

 

Jokainen korkeakoulu tarjoaa 5 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden, joka tarjoaa työelämälähtöistä sisältöä hankkeen aihepiireihin (digitalisaatio, tekoäly, muutos, johtaminen). Lapin yliopisto keskittyy palvelumuotoiluopintoihin muutosjohtajuuden näkökulmasta. Yritystarpeita noudattaen, opinnot on jaettu pieniksi 1 op kursseiksi, jotka voi joustavasti toteuttaa verkko-opintoina.

 

Kurssit liitetään osaksi Palvelumuotoilun monialaisen maisteriohjelman (PAMA) opinto-opasta valinnaisena sivuaineopintokokonaisuutena. Kursseja tarjotaan ensisijaisesti PAMAn maisteriopiskelijoille ja lisäksi ne avataan myös saataville avoimessa yliopistossa.

 

Opintokokonaisuuden sisältö:

Palvelumuotoilu muutoksen tukena yritystoiminnassa 1-5op

Valinnaisina opintoina tarjottava opintokokonaisuus koostuu viidestä yhden opintopisteen kurssista, jotka voi toteuttaa yksittäin tai kokonaisuutena. Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota käytäntölähtöisesti palvelumuotoilun menetelmiä tueksi muutoksen muotoilemisessa ja johtamisessa yrityskontekstissa. Jokainen kurssi keskittyy yhteen aihealueeseen ja harjoitustehtävien kautta auttaa opiskelijaa soveltamaan kurssin tietoa myös omaan yritystoimintaan tai työympäristöön. Kursseille osallistuminen ei vaadi aiempaa palvelumuotoilun koulutusta, mutta on suositeltavaa suorittaa ensin kaikille avoin MOOC1001 Johdanto palvelumuotoiluun (2op) -kurssi.

 

MOOC1001 Johdanto palvelumuotoiluun (2op) -kurssi

LEADBEHA02 Ihmislähtöiset käytänteet yritystoiminnassa (1 op)

LEADBEHA03 Palveluiden digitalisaatio (1 op)

LEADBEHA04 Tekoäly osana palvelukehitystä (1 op)

LEADBEHA05 Palvelumuotoiluajattelu esimiestyössä (1 op)

LEADBEHA06 Palvelumuotoilu muutosjohtamisessa (1 op)