Oppaan YTK - Ympäristöopinnot - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Ympäristöopinnot -sivuaine (1.1.2021 alkaen)

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston
uusi, monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa laaja-alaista asiantuntemusta
ympäristökysymyksiin, valmiuksia tarkastella monipuolisesti yhteiskunnan ekososiaalisia muutoksia
sekä vahvistaa molempien yliopistojen profiilia nykypäivän kriisejä luovasti ratkovien
ympäristöosaajien kouluttajina. Opintokokonaisuus on avoin kaikille Lapin yliopiston ja Oulun
yliopiston opiskelijoille.

Opintokokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan luonnon,
kulttuurin ja yhteiskunnan yhtymäkohtiin liittyvissä kysymyksissä. Opintokokonaisuus antaa välineitä
tarkastella ihmisen, kulttuurin, talouden, luonnon ja ilmaston monimutkaista kytkeytyneisyyttä ajassa
ja paikassa. Opintokokonaisuus lisää ymmärrystä yhteiskuntien luontoperusteisuudesta ja siitä,
miten ympäristöongelmat ovat aina yhteiskunnallisia ja kulttuurisia. Nykypäivän polttavimpia uhkia,
kuten ihmisen kiihdyttämää ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja
kestävyyskriisiä, ei voi eritellä ja torjua ilman arvojen, elämäntapojen, käytäntöjen, talouden ja
tottumusten perustavaa uudelleen arviointia. Myös yhteisen hyvinvoinnin kannalta vastuullisen
tulevaisuuden visioiminen ja rakentaminen edellyttävät monialaista näkemystä ihmisestä osana
luontoa sekä luonnon kulttuurisuudesta ja yhteiskunnallisuudesta.

Kursseilla opiskelija perehtyy ihmisen ja luonnon välisen suhteen historiallisiin muutoksiin ja
vaikutuksiin sekä välineisiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla muuttaa kulttuurin ja yhteiskunnan
ympäristösuhde kestävälle pohjalle. Opintokokonaisuuden tavoitteena on luoda kulttuurisesta ja
yhteiskunnallisesta näkökulmasta laaja-alainen näkemys ympäristöongelmista ja niiden monisyisistä
ulottuvuuksista, seurauksista ja ratkaisukeinoista. Kurssit antavat perustietämystä ja soveltavaa
osaamista, jota tarvitaan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kouluttajana, neuvovana asiantuntijana,
sisällöntuottajana, suunnittelijana, tutkijana tai viestijänä julkisella sekä yksityisellä sektorilla. Lisäksi
opinto-ohjelma kehittää ympäristöalan tutkimusta ja tarjoaa perustan harjoittaa humanistista ja
yhteiskunnallista ympäristötutkimusta niin kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa kuin myös tieteellisissä
jatko-opinnoissa.

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus -opintokokonaisuuden voi suorittaa joko
lyhyenä sivuaineena (25 op) tai laajana sivuaineena (25 op + 35 op). Lyhyt sivuaine koostuu viiden
kaikille pakollisen kurssin muodostamasta perusopintokokonaisuudesta (yhteensä 25 op).
Perusopintojen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa ympäristötutkimuksen aineopinnot. Aineopinnot
koostuvat yhdeksästä valinnaisesta kurssista, joista on suoritettava vähintään seitsemän (yhteensä
vähintään 35 op).

 

Sivuaineen opintojaksot

Perusopinnot, 25 op:

Johdatus humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin ympäristöopintoihin, 5 op (LAY ja OY)

Luontokulttuurien ympäristösosiologiaa, 5 op (LAY)

Luontopolitiikka, 5 op (LAY)

Arktinen ympäristöhistoria, 5 op (OY)

Ilmastonmuutoksen maailmat, 5 op (OY)

 

Aineopinnot 35 op:

Ympäristö- ja ilmastoetiikka, 5 op (OY)

Ympäristöfilosofia, 5 op (LAY)

Ekologia ja ympäristönsuojelu, 5 op (LAY)

Ihminen ja ympäristö, 5 op (OY)

Yhteiskunnallinen eläintutkimus: lajienväliset yhteisöt, 5 op (LAY)

Energia, kulttuuri, yhteiskunta, 5 op (OY)

Ympäristöoikeus, 5 op (LAY)

Matkailu ympäristökriisin aikakaudella, 5 op (LAY ja OY)

Luonnonvarapolitiikka ja -konfliktit, 5 op (LAY)