Oppaan YTK - Sosiaalioikeus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaalioikeus oikeudenalana sisältää sosiaaliturvaa sekä terveydenhuoltoa koskevan oikeudellisen sääntelyn. Sosiaalioikeudessa tarkastellaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä niiden järjestämistä ja valvontaa koskevaa sääntelyä, sosiaalisia perusoikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemaa sekä yksilön oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana. Koska sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyvä päätöksenteko on suurelta osin viranomaistoimintaa, tarkastellaan sosiaalioikeuden opinnoissa myös yleisemmin yksilön asemaa hallinnollisen päätöksenteon ja laajemmin julkisen vallankäytön kohteena. Myös perus- ja ihmisoikeuksia sekä oikeusturvaa koskevat kysymykset ovat olennainen osa sosiaalioikeutta.

Hallinnollisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä hallinnon eri aloilla ja tasoilla tarvitaan omaan toimintaympäristöön ja tehtäviin liittyvää juridista osaamista. Sosiaalioikeutta sivuaineena opiskelevat omaavat valmiudet hankkia ja soveltaa normitietoa sekä osaavat arvioida, jäsentää ja ratkaista käytännön hallintotoiminnassa esiintyviä oikeudellisia kysymyksiä. Sosiaalioikeus sopii sivuaineeksi opiskelijoille, joilla on tavoitteena hakeutua erityisesti julkisen sektorin palvelukseen niin yleishallinnollisiin kuin spesifisti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin. Sosiaalioikeuden opiskelu antaa opiskelijalle toisaalta myös valmiudet asioida tehokkaasti viranomaisissa sekä turvautua tarvittaessa asianmukaisiin oikeussuojakeinoihin.

Sosiaalioikeus (25 op) on pakollinen sivuaine sosiaalityön pääaineopiskelijoille.