Oppaan YTK - Hyvinvointijohtaminen - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Julkisen toiminnan ja palvelujen johtamisen rakenteet ovat muutoksessa. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Verkostojen merkityksen vahvistuessa edellytetään lisäksi kansalaisten osallisuuden hyödyntämistä sekä erilaisia keinoja heidän osallistumisensa tukemiseksi osana hyvinvointijohtamista. Edellytetään myös vahvaa tietoperustaisuutta sekä ymmärrystä laaja-alaisen hyvinvointitiedon hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kyse on hallitusta, suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä laaja-alaiseen hyvinvoinnin ja terveyden, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen tietoperustaisesti. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja yhteistyön johtamisesta.

 

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisen perusopinnot järjestetään Lapin yliopiston hallintotieteen ja sosiaalityön sekä Oulun yliopiston terveyshallintotieteen ja hoitotieteen yhteistyönä. Tämä opetussuunnitelma koskee toteutusta, joka alkaa syksyllä 2021 ja päättyy kesällä 2022. Perusopintokokonaisuus koostuu viidestä viiden opintopisteen laajuisesta moduulista, jotka toteutetaan verkkopohjaisina opintoina. Opintokokonaisuus voidaan sisällyttää sivuaineopintoihin.

Perusopintokokonaisuuteen voivat hakeutua hallintotieteiden, johtamisen, johtamisen psykologian sekä sosiaalityön tutkinto-ohjelmien perustutkinto-opiskelijat, joilla on pääaineen perusopinnot suoritettuna. Jos ryhmään jää tilaa, voidaan valita myös sellaisia edellä mainittujen tutkinto-ohjelmien opiskelijoita, joilla perusopintojen suorittaminen on vielä kesken.

Opiskelijat suorittavat hyvinvointijohtamisen 25 op kokonaisuuden, jolloin yksittäisiä kursseja ei ole mahdollista suorittaa. Hakijoilta edellytetään mahdollisuutta suorittaa koko 25 op:n perusopintokokonaisuus lukuvuoden 2021–2022 aikana. Haku on koko opintokokonaisuuteen siten, että hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijoille on oma ilmoittautuminen ja sosiaalityön pääaineopiskelijoille oma ilmoittautuminen.

Opinnot 25 op toteutetaan kokonaan verkkopohjaisina opintoina Moodlessa. Opinnot alkavat syyskuussa 2021 ja kestävät kevääseen 2022.

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa keskitytään seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
- hyvinvointijohtamisen rakenteet ja strategiaperustaisuus
- monialainen yhteistyö, johtaminen ja verkostot hyvinvointijohtamisessa
- osallisuuden edistäminen
- tieto ja vaikuttavuus osana hyvinvointijohtamista
- muuttuvat toimintaympäristöt