Oppaan YTK - Tilastotiede - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Tilastotiede keskittyy mitattavissa olevan aineiston analysointiin ja tulkintaan. Keskeistä yliopistomme tilastotieteen opetuksessa on perinteisen tilastotieteen ohella eri oppiaineiden sisällöllisten piirteiden huomioon ottaminen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa myös Lapin yliopistossa kerättyjen aineistojen käyttöä osana opetusta ja tilastotieteen periaatteiden huomioimisen ohella keskittymistä siihen, miten aineistoa on mielekästä analysoida sisällöllisesti ja miten tulokset ovat tulkittavissa suhteessa alkuperäiseen kysymyksenasetteluun. Myös yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistot ovat tärkeitä osana kurssien materiaaleja.

 

Tilastotieteen pakolliset perusopinnot (10 op) suoritettuaan opiskelija osaa mitta-asteikot ja niiden asettamat vaatimukset tavallisimpien tilastollisten tunnuslukujen laskemiseksi. Opiskelija osaa frekvenssijakaumien ja niitä kuvaavien tunnuslukujen ja graafisten esitysten lisäksi tutkia kahden ja myös useamman muuttujan riippuvuutta ristiintaulukoiden ja korrelaatiokertoimien sekä niitä täydentävien graafisten esitysten avulla. Opiskelija ymmärtää keskeisten monimuuttujamenetelmien erot sekä osaa valita oikean monimuuttujamenetelmän suhteessa asetettuun tutkimuskysymykseen. Opiskelija hallitsee lisäksi tilastollisten tietojenkäsittelymenetelmien perusteet ja kykenee perusanalyysien tekoon lähinnä SPSS-ohjelmiston avulla. Opiskelijalla on taito tehdä itsenäisesti tilastollisia selvityksiä.