Oppaan YTK - Kansainvälinen oikeus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kansainvälisen oikeuden sivuaineen perusopinnoissa perehdytään oikeusjärjestyksen perusteisiin, eurooppaoikeuden perusteisiin ja kansainväliseen julkisoikeuteen. Opiskelija voi lisäksi valita joko kansainvälisen rikosoikeuden tai saamelaisoikeuden opintoja.

Kansainvälisessä oikeudessa on kyse valtioiden rajat ylittävästä oikeudellisesta sääntelystä. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskelija pääsee syventymään oman kiinnostuksensa perusteella kansainvälisen oikeuden eri osa-alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, ympäristöoikeus, valtiosopimusoikeus, kansainvälisiä alueita koskeva sääntely ja rauhanomainen riitojenratkaisu.

Laajemmista sivuaineopinnoista kiinnostuneelle kansainvälisen oikeuden aineopinnot tarjoavat tilaisuuden paneutua syvällisemmin oikeudenalan teoriaan ja käytäntöön. Aineopinnot toteutetaan yleensä OTK:n kansainvälisen oikeuden tutkielmaprojektin yhteydessä, mikä mahdollistaa samalla opiskelijoiden vuoropuhelun yli tiedekunta- ja oppiainerajojen.

 

Suoritettuaan kansainvälisen oikeuden sivuaineen opiskelija on perehtynyt kattavasti valtioiden rajat ylittävään oikeudelliseen sääntelyyn. Perusopintojen jälkeen hän hahmottaa kansainvälisen oikeusjärjestelmän rakenteen ja sen sääntelyn sisällölliset perusteet. Opiskelija tuntee myös syvemmin joitain kansainvälisen oikeuden osa-alueita. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee kansainvälisen oikeuden soveltamiseen ja kriittiseenkin tarkasteluun sekä hallitsee kansainvälisoikeudellisen tutkimustyöskentelyn perusteet.