Oppaan YTK - Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Lapin yliopiston saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen keskeisistä teoreettisista, epistemologisista, tutkimuseettisistä ja -menetelmällisistä kysymyksistä sekä saamelaisen yhteiskunnan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista rakenteista ja instituutioista, oikeudellisista ja hallinnollisista kysymyksistä, kuin myös historiasta, kielistä, taiteesta, koulutuksesta, elinkeinoista ja ympäristösuhteista.

Lapin yliopiston saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa saamentutkimuksen tutkimusalan perusperiaatteet osana alkuperäiskansatutkimusta kuin myös saamelaisen yhteiskunnan pääpiirteet, sen historian ja nykypäivän keskeiset kysymykset ja tämänhetkiset haasteet, sekä asettaa ne osaksi laajempaa kontekstia suhteessa pohjoismaisiin valtayhteiskuntiin ja maailmanlaajuiseen alkuperäiskansojen yhteisöön. Opintokokonaisuus edistää yhteisöjen ja kulttuurien välisten suhteiden ymmärtämistä ja tarjoaa yhteiskuntatieteellisiä ja alkuperäiskansatutkimuksen välineitä saamelaisen yhteiskunnan hahmottamiseen.

Saamen- ja alkuperäiskansantutkimuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille
- jotka haluavat suuntautua opinnoissa ja työelämässä kansainvälisen arktisen politiikan keskeisiin kysymyksiin sekä erityisesti alkuperäiskansoja ja yleisemmin vähemmistöjä koskevaan tematiikkaan
- jotka haluavat suuntautua työelämässä saamelaisalueelle tai muihin saamelaisympäristöihin tai perehtyä ja työskennellä Pohjois-Suomen, Lapin ja laajemmin pohjoisten ja arktisten alueiden kysymysten parissa ja vastata arktisia ja alkuperäiskansakysymyksiä koskevaan kasvavaan asiantuntijatarpeeseen
- jotka ovat kiinnostuneet saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen teoreettisista ja käytännön kysymyksistä sekä yhteiskunnallisten valtasuhteiden analyysista alkuperäiskansatutkimusparadigman valossa.

 

Opintokokonaisuus rakentuu kaikille yhteisistä opinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (5 op). Kurssit järjestetään lukuvuosittain resurssien niin salliessa.

Opiskelija voi ja hänen on suositeltavaa sisällyttää saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopintoihin saamen kielen opintoja kielikeskuksen tai kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjonnasta. Kieliopinnot tukevat saamelaisyhteiskunnan tuntemusta ja mahdollisuuksia seurata ja osallistua sitä koskeviin keskusteluihin. Ne parantavat myös mahdollisuuksia työelämässä. Myös muita Lapin yliopistossa järjestettäviä, sisällöltään saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen sopivia kursseja on mahdollista suorittaa osana saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen opintokokonaisuutta. Tästä tulee sopia erikseen saamentutkimuksen professorin kanssa.