Oppaan YTK - Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston uusi, monitieteinen opintokokonaisuus, joka tarjoaa laaja-alaista asiantuntemusta ympäristökysymyksiin, valmiuksia tarkastella monipuolisesti yhteiskunnan ekososiaalisia muutoksia sekä vahvistaa molempien yliopistojen profiilia nykypäivän kriisejä luovasti ratkovien ympäristöosaajien kouluttajina. Opintokokonaisuus on avoin kaikille Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston opiskelijoille.


Opintokokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat syventää osaamistaan luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan yhtymäkohtiin liittyvissä kysymyksissä. Opintokokonaisuus antaa välineitä tarkastella ihmisen, kulttuurin, talouden, luonnon ja ilmaston monimutkaista kytkeytyneisyyttä ajassa ja paikassa. Opintokokonaisuus lisää ymmärrystä yhteiskuntien luontoperusteisuudesta ja siitä, miten ympäristöongelmat ovat aina yhteiskunnallisia ja kulttuurisia. Nykypäivän polttavimpia uhkia, kuten ihmisen kiihdyttämää ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja kestävyyskriisiä, ei voi eritellä ja torjua ilman arvojen, elämäntapojen, käytäntöjen, talouden ja tottumusten perustavaa uudelleen arviointia. Myös yhteisen hyvinvoinnin kannalta vastuullisen tulevaisuuden visioiminen ja rakentaminen edellyttävät monialaista näkemystä ihmisestä osana luontoa sekä luonnon kulttuurisuudesta ja yhteiskunnallisuudesta.

Kursseilla opiskelija perehtyy ihmisen ja luonnon välisen suhteen historiallisiin muutoksiin ja vaikutuksiin sekä välineisiin, keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla muuttaa kulttuurin ja yhteiskunnan ympäristösuhde kestävälle pohjalle. Opintokokonaisuuden tavoitteena on luoda kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta laaja-alainen näkemys ympäristöongelmista ja niiden monisyisistä ulottuvuuksista, seurauksista ja ratkaisukeinoista. Kurssit antavat perustietämystä ja soveltavaa osaamista, jota tarvitaan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kouluttajana, neuvovana asiantuntijana, sisällöntuottajana, suunnittelijana, tutkijana tai viestijänä julkisella sekä yksityisellä sektorilla. Lisäksi opinto-ohjelma kehittää ympäristöalan tutkimusta ja tarjoaa perustan harjoittaa humanistista ja yhteiskunnallista ympäristötutkimusta niin kandidaatti- ja maisteritutkinnoissa kuin myös tieteellisissä jatko-opinnoissa.

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus -opintokokonaisuuden voi suorittaa joko lyhyenä sivuaineena (25 op) tai laajana sivuaineena (25 op + 35 op). Lyhyt sivuaine koostuu viiden kaikille pakollisen kurssin muodostamasta perusopintokokonaisuudesta (yhteensä 25 op). Perusopintojen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa ympäristötutkimuksen aineopinnot. Aineopinnot koostuvat yhdeksästä valinnaisesta kurssista, joista on suoritettava vähintään seitsemän (yhteensä vähintään 35 op).HUOM! Opintokokonaisuus järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Osa opintojaksoista suoritetaan ristiinopiskeluna Oulun yliopistossa. Katso lisätiedot ilmoittautumisesta ja ristiinopiskeltavien opintojen suorittamisesta Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus | Sivuaineet | Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Lapin yliopisto (ulapland.fi)