Oppaan TTK ja YTK Kokemuksen muotoilun koulutusohjelma 2021, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TTK: Kokemuksen muotoilun koulutusohjelma, taiteen kandidaatti 180 op

YTK: Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma - kokemuksen muotoilun suuntautumisvaihtoehto, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 180 op

 

Kahden tiedekunnan yhteinen ohjelma

Kokemuksen muotoilun koulutusohjelmassa yhdistyvät muotoilu ja matkailu. Muotoilun opinnoissa suunnitellaan esimerkiksi asiakkaan matkailukokemukseen vaikuttavia ympäristöjä ja viestinnällisiä tuotteita sekä matkailupalveluja. Ympäristö voi olla vaikkapa asiakaspalvelutila, virtuaalinen tila, sosiaalinen media tai paikan identiteetti. Viestinnällisiä tuotteita ovat esimerkiksi esite, juliste, yritysilme, yritystunnus, pakkaus tai opasteet. Matkailun opinnoissa opitaan muun muassa se, mitä on vastuullinen matkailu, matkailuilmiö itsessään, sekä mitä syitä ja seurauksia matkailuun liittyy ja miten erilaisia keskenään kilpailevia intressejä voidaan yhteensovittaa.

Kokemusten muotoiluun koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan oppiaineiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan matkailututkimuksen oppiaineen kanssa. Kyseisen koulutuksen suorittaneet voivat jatkaa kandidaatintutkinnon jälkeen joko yhteiskuntatieteiden tai taiteen maisterin tutkintoon.

 

Monipuolista osaamista

Kokemuksen muotoilun opintojen tavoitteena on antaa ymmärrys siitä, mitä tarkoitetaan kokemuksella, millaiset tekijät siihen vaikuttavat, ja miten sitä voi muotoilla visuaalisesti ja moniaistisesti. Opittua voi soveltaa esimerkiksi luodessa paikalle persoonallista ilmettä, suunnitellessa opasteita ja viestiessä ympäristöstä houkuttelevasti sen kulttuuriset erityispiirteet huomioiden. Opiskelijat ymmärtävät, miten erilaisissa ympäristöissä voi hyödyntää moniaistisuutta vaikkapa käyttämällä erilaisia tekstiilimateriaaleja, ääniä ja kuvia, sekä oppivat huomioimaan suunnittelussaan reaali- ja virtuaalimaailman lisäksi ihmisen sisäisen kokemusmaailman.

Kokemusten muotoilulla on vahva yhteys myös matkailun, elämysteollisuuden ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin. Matkailuelämysten ja -kokemusten muotoilu vastaa yritysten tarpeeseen luoda mielikuvia ja kohdentaa markkinointia erilaisten brändien avulla kuluttajille sekä suunnitella käyttäjälähtöisiä fyysisiä ja virtuaalisia palvelukokemuksia. Kokemusten muotoilussa tarkastellaan ja suunnitellaan moniaistisia ja -mediaisia ratkaisuja erilaisia tarinankerronnan keinoja ja kanavia hyödyntäen.

 

Tulevaisuuden asiantuntijoita

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa kulttuurisista palvelutuotteista on monikokemuksellisia. Fyysisen matkakokemuksen lisäksi palvelut koostuvat enenevässä määrin virtuaalisista laajennuksista ja ympäröivän kulttuurin tiiviimmästä huomioimisesta. Koulutusohjelmasta valmistuvat voivat työskennellä esimerkiksi matkailupalvelujen ja -ympäristöjen suunnittelijana, visuaalisen viestinnän suunnittelijana, viestintäalan asiantuntijana, näyttelysuunnittelijana, palvelumuotoilijana, matkailuhankkeen koordinaattorina, kulttuuripalvelujen tuottajana, yrittäjänä tai tutkijana.

 

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija
- hallitsee hyvin sekä matkailututkimuksen että kokemuksen muotoilun oppiaineen perusteet
- omaa valmiudet alan kehityksen seurantaan
- omaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin
- omaa kriittisen ja vastuullisen ajattelutavan kokemuksellisuudesta
- osaa hahmottaa matkailun vastuullisuuden ja kestävyyden ulottuvuudet ja soveltaa niitä työskentelyssään
- osaa suunnitella kulttuurisensitiivisiä, kokemuksellisia ja aisteja aktivoivia tiloja, palveluja ja tuotteita
- hallitsee riittävän viestintä- ja kielitaidon oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan
- omaa valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.