Oppaan YTK - Hallintotiede 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, kandidaatin tutkinto

Hallintotieteiden ja johtamisen kandidaatintutkinnon tutkinto-ohjelma antaa vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Kyseessä on sisällöllisesti hyvin monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa laaja-alaista näkemystä organisaatioiden toimintaan ja vastaa tämän päivän työelämähaasteeseen: monimuotoisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista näkökulmista. Tutkinto-ohjelmassa on tarjolla kolme eri opintosuuntaa, hallintotiede, johtaminen ja johtamisen psykologia, joihin opintojen edetessä valintasi mukaan suuntaudut ja syvennyt.

Hallintotiede
Hallintotieteen opinnot antavat monipuoliset valmiudet johto- ja asiantuntijatehtäviin ja niiden ytimenä on laaja-alainen hallinto- ja johtamisosaaminen. Tutkimukseen perustuvan ja työelämälähtöisen opetuksen teemoinamme ovat julkisen johtamisen ja hallinnon, henkilöstöjohtamisen ja digitalisaation sekä hyvinvointijohtamisen ja -palveluiden kysymykset. Opinnot tarjoavat osaamista digitaalisten ratkaisujen soveltamiseen osana hallintoa ja palveluita, henkilöstöjohtamisen käytäntöihin sekä hyvinvointijohtamisen toteuttamiseen. Opiskelijana saat työkaluja yhteiskunnan ja sen muutoksen analysoimiseen, jonka pohjalta osaat tehdä tutkimukseen perustuvia päätöksiä hallinnon ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Johtaminen
Johtamisen opinnot tarjoavat perusteet ymmärtää globaalin talouden ja maapallon tilan välisiä yhteyksiä. Johtamisessa tarkastelemme hyvinvointia talouden, organisaation jäsenten sekä alueiden ja laajemmin monilajisen maapallon näkökulmista. Osallistavat opetusmuotomme kannustavat kriittiseen ajatteluun sekä haastavat sinut pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja uusia, radikaalejakin taloudellisen organisoitumisen tapoja. Johtamisen opinnot tarjoavat käsitteellisiä työkaluja ja tekemisen tapoja kestävien tulevaisuuksien hahmottamiseen ja rakentamiseen erilaisissa organisaatioiden asiantuntija- tai johtotehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloudessa vallitsevien epätasa-arvoisuuksien tunnistaminen ja uusien käytäntöjen kehittäminen, dialogisuuteen perustuva strateginen johtaminen sekä maapallon monilajista elämää kunnioittavien organisoitumisen muotojen edistäminen (esim. palvelumuotoilun keinoin). Johtamisesta valmistuneet opiskelijat toimivat monipuolisissa tulevaisuuden työelämän asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Johtamisen psykologia
Johtamisen psykologian opinnot tarjoavat valmiuksia työtehtäviin, joissa edellytetään työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä sekä ihmisten johtamisen taitoja. Opinnot antavat käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja, kuten dialogi-, neuvottelu- ja sovittelutaitoja, hallinnon, johtamisen ja kehittämisen asiantuntijatehtäviin. Johtamisen psykologiassa perehdytään temaattisesti inhimillisten voimavarojen johtamisen ja työhyvinvoinnin moninaiseen sisältökokonaisuuteen. Opetuksessa painotetaan ohjauksellisia ja kokemuksellisia työskentelyotteita, jotka tarjoavat syvällistä ymmärrystä keskeisistä työelämäilmiöistä ja niihin liittyvistä haasteista. Johtamisen psykologia auttaa hahmottamaan työyhteisöjen inhimillisen todellisuuden kokonaisuutta ja tämän todellisuuden yhteyttä työyhteisöjen kestävään menestykseen. Johtamisen psykologia kuuluu monen eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalaisen yliopiston opintotarjontaan, mutta Suomessa sitä voi toistaiseksi opiskella ainoastaan Lapin yliopistossa.

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Pienenä pohjoisena yliopistona Lapin yliopistossa mahdollistuu tiivis yhteisöllisyys. Opiskelu toteutuu vuorovaikutteisessa yhteisössä, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut työelämään ja tutkimukseen. Opiskelijat ovat oleellinen osa yhteisöä, jolloin akateeminen henkilöstö ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tämä heijastuu opintoihin, jotka kehittävät itsenäistä ja tieteellisiin menetelmiin perustuvaa ongelmanratkaisua. Yliopistoyhteisö tukee opinnoissa edistymistä ja antaa valmiuksia ammatillisissa verkostoissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Tutkinto-ohjelman perusopinnot sekä suurin osa aineopinnoista ovat yhteisiä. Opiskelija tekee kandidaatintutkintoon liittyvän opintosuuntavalintansa alkuvaiheen opintojen jälkeen. Hallintotieteen ja johtamisen psykologian opintosuunnista valmistutaan hallintotieteiden kandidaatiksi, johtamisen opintosuunnasta yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Maisterintutkintoon opiskelija jatkaa kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti. Maisteritutkinnossa on kolme pääainetta: hallintotiede, johtaminen sekä hallintotiede, erityisesti johtamisen psykologia.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Opiskelija voi sisällyttäätutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoja.Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on 3–9 kk. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 oplaajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi.

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkinnon suoritettuasi olet asiantuntija alan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä ja sinulla on työelämässä tarvittavia johtamisvalmiuksia. Tunnet hallinnon ja johtamisen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen käytännön työelämässä. Ymmärrät organisaatioiden merkityksen osana laajempaa yhteiskunnallista toimintaympäristöä. Olet myös perehtynyt ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja organisaatiokäyttäytymisen erityiskysymyksiin.

 

 

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma, hallintotieteiden maisterin tutkinto

Hallintotieteen opinnot antavat monipuoliset valmiudet johto- ja asiantuntijatehtäviin ja niiden ytimenä on laaja-alainen hallinto- ja johtamisosaaminen. Tutkimukseen perustuvan ja työelämälähtöisen opetuksen teemoinamme ovat julkisen johtamisen ja hallinnon, henkilöstöjohtamisen ja digitalisaation sekä hyvinvointijohtamisen ja -palveluiden kysymykset. Opinnot tarjoavat osaamista digitaalisten ratkaisujen soveltamiseen osana hallintoa ja palveluita, henkilöstöjohtamisen käytäntöihin sekä hyvinvointijohtamisen toteuttamiseen. Opiskelijana saat työkaluja yhteiskunnan ja sen muutoksen analysoimiseen, jonka pohjalta osaat tehdä tutkimukseen perustuvia päätöksiä hallinnon ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Osaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuasi osaat soveltaa ja hyödyntää organisaatioihin sekä hallinnon arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä teorioita. Erityisten temaattisten opintojen kautta voit syventyä ja erikoistua oman tutkimusintressisi mukaiseen ja mielenkiinnon kohteenasi olevaan erityiskeskusteluun. Temaattiset opintosi voivat liittyä esimerkiksi organisaatioiden ja henkilöstön johtamisen kysymyksiin, julkisiin ja digitalisoituviin palveluihin tai hyvinvointijohtamiseen. Syventävien opintojen myötä kykenet hyödyntämään ajankohtaista hallintotieteellistä tutkimusta ja ymmärtämään tutkimustiedon roolin hallinnon ja organisaatioiden kehittämisessä ja päätöksenteossa.