Oppaan YTK - Johtaminen 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Johtamisen pääaine painottaa tarkastelussaan talouden ja organisoinnin uusia muotoja sekä eettisiä näkökulmia. Perinteisen liiketaloustieteellisen ajattelun lisäksi opinnoissa perehdytään uusimpiin kansainvälisiin johtamisen alan tutkimuskeskusteluihin, jotka antavat käsitteellisiä valmiuksia tarkastella globaalin talouden ja monilajisen maapallon välisiä yhteyksiä. Opinnot harjaannuttavat ymmärtämään, miten monin tavoin eettisyys kytkeytyy arkiseen taloudelliseen toimintaan. Opiskelija tutustuu myös uusiin innovatiivisiin tutkimusmenetelmiin ja häntä kannustetaan uutta luovaan ajatteluun sekä käyttämään monipuolisia kirjoittamisen ja esittämisen tapoja. Opinnot auttavat hahmottamaan organisaatiossa vallitsevia valtasuhteita ja kehittämään tasa-arvoa tukevia osallistavia käytänteitä johtamisen ja strategiatyön osalta; ymmärtämään kulutuskulttuuria yhteiskunnallisena ja taloudellisena toimintana; sekä jäsentämään yritysten ja organisaatioiden välistä toimintaa ja päätöksentekotilanteita.

 

Osaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- esittää kriittisiä kysymyksiä koskien vallitsevaa talousajattelua ja organisoitumisen tapoja
- tunnistaa erilaisia eettisiä lähestymistapoja ja toimia niiden pohjalta johtajana, asiantuntijana ja kuluttajana
- käyttää käsitteellisiä työkaluja ja osallistavia tekemisen tapoja kestävyyttä edistävän (liike)toiminnan kehittämiseen
- tunnistaa organisaatioiden vastuullisen toiminnan ja johtamisen roolin osana monilajista maapalloa.