Oppaan YTK - Matkailututkimus 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Matkailu kuuluu miljoonien ihmisten työhön ja vapaa-aikaan. Sillä on moninaisia vaikutuksia mukana olevien ihmisten elämään ja ympäristöihin. Matkailun asiantuntijoina ja ammattilaisina meillä on tärkeä rooli vastuullisen matkailun edistämisessä.

Matkailututkimuksen monitieteisessä oppiaineessa perehdyt matkailuilmiöön monesta eri näkökulmasta. Yliopistollinen matkailukoulutus perustuu tieteeseen ja uuden tiedon luomiseen matkailuun liittyvistä kysymyksistä. Edustamallemme matkailututkimuksen ns. pohjoismaiselle koulukunnalle (Nordic School of Tourism Studies) on tyypillistä tutkimus- ja kehittämistyön luovuus ja kriittisyys. Opinnot antavat sinulle vahvan tietämyksen matkailualalla vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista, pohjautuen aina tuoreimpaan tutkimustietoon.

Vastuullisuus on mukana kaikessa toiminnassamme. Opinnoissasi perehdyt taloudelliseen, ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen vastuullisuuteen. Opit tarkastelemaan ja suunnittelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa sekä luontoon että muuhun ympäristöön.

Tutustut myös monipuolisiin vastuullisen ja osallistavan suunnittelun menetelmiin, jotka ovat kaikki keskeisiä työelämän kehittämisen välineitä. Esimerkiksi palvelumuotoilu, ennakointi ja yhteisöllinen suunnittelu ovat opintojemme arkea. Työskentelemme tiiviisti yritysten, paikallisyhteisöjen sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa. Saat oppia ja välineitä matkailualaa ja koko maailmaa muuttavien ideoiden luomiseen ja hyödyntämiseen – nyt ja tulevaisuudessa.

Matkailututkimuksen opinnot antavat sinulle valmiudet työskennellä vaativissa, ylemmän tason tehtävissä. Valmistuneet opiskelijamme toimivat vastuullisina matkailualan asiantuntijoina, johtajina, kehittäjinä, tutkijoina ja opettajina. Työnantajia ovat elinkeinoelämä ja kunnalliset, alueelliset, valtiolliset ja kansainväliset organisaatiot. Mahdollisia tehtäväalueita ovat muun muassa yritysten johtotehtävät, matkailuelinkeinon analyysi- ja markkinointitehtävät, matkailualan koulutustehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät niin matkailusektorilla kuin sen ulkopuolellakin.

Lue lisää matkailututkimuksen kandidaatin erikoistumisvaihtoehdoista ja uramahdollisuuksista: https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Yhteiskuntatieteiden-tiedekunta/Opinnot/Matkailututkimus/Uramahdollisuuksia 

 

Matkailututkimus, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot perehdyttävät sinut matkailuilmiöön sekä toimialakokonaisuutena että eri tieteenalojen tutkimuskohteena. Aineopinnoissa syvennyt matkailun eri teemoihin tarkemmin ja kehität taitoja toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Syventävissä opinnoissa keskityt johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien kehittämiseen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Voit sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoosi ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi.

Matkailututkimuksen oppiaine toimii osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimus, Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutus sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n ja Ammattiopisto Lappian matkailu-, ravitsemis- ja talousalat. Instituutissa ovat toisin sanoen edustettuina kaikki matkailun koulutustasot. MTI:n myötä osa matkailututkimuksen kandidaatintutkinnon opetuksesta (osa perus- ja aineopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnot) toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksen kanssa. Tyypillisiä yhteistyön muotoja ovat mm. yhteiset luennot, ryhmätyöt ja projektitehtävät. MTI:n kautta sinulla on myös mahdollisuus halutessasi painottaa yliopistotutkintoasi matkailualan käytännön taidoilla valitsemalla sivuaineopinnoiksesi tiettyjä opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulusta.


Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa matkailun ja muiden alojen tehtävissä
- hahmottaa matkailun vastuullisuuden ja kestävyyden ulottuvuudet ja soveltaa niitä matkailualan töissä, kehittämisessä ja suunnittelussa
- etsiä ja soveltaa matkailuun liittyvää tietoa ja tutkimusta kriittisesti ja monialaisesti
- tunnistaa ja kuvata matkailututkimuksen keskeiset teoriat, käsitteet ja menetelmät
- tuottaa uutta tutkimustietoa matkailusta
- seurata ja arvioida matkailualan kehitystä
- hallita laajoja ja monimutkaisia tiedollisia asiakokonaisuuksia
- viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään sekä toimia kansainvälisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- antaa ja ottaa vastaan palautetta työstään ja osaamisestaan
- analysoida ja kehittää omaa oppimistaan.

 


Matkailututkimus, kokemuksen muotoilu, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Kokemusten muotoiluun painottunut kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehto toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun ja palvelumuotoilun oppiaineiden kanssa. Kyseisen koulutuksen suorittaneet voivat jatkaa kandidaatintutkinnon jälkeen joko yhteiskuntatieteiden tai taiteiden maisterin tutkintoon.

Kokemusten muotoilulla on vahva yhteys matkailun, elämysteollisuuden ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin. Matkailuelämysten ja -kokemusten muotoilu vastaa yritysten tarpeeseen luoda mielikuvia ja kohdentaa markkinointia erilaisten brändien avulla kuluttajille sekä suunnitella käyttäjälähtöisiä fyysisiä ja virtuaalisia palvelukokemuksia. Kokemusten muotoilussa tarkastellaan ja suunnitellaan moniaistisia ja -mediaisia ratkaisuja hyödyntäen erilaisia tarinankerronnan keinoja ja kanavia.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa kulttuurisista palvelutuotteista on monikokemuksellisia. Fyysisen matkakokemuksen lisäksi palvelut koostuvat enenevässä määrin virtuaalisista laajennuksista ja ympäröivän kulttuurin tiiviimmästä huomioimisesta. Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneilla on valmiuksia toimia monikanavaisissa toimintaympäristöissä niin matkailualalla kuin muilla sektoreilla esimerkiksi matkailuympäristöjen visualisointitehtävissä, viestinnän asiantuntijana, tuote- ja palvelujärjestelmien suunnittelijana, palvelumuotoilijana, hankekoordinaattorina, yrittäjänä tai tutkijana.

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija
- hallitsee hyvin sekä matkailututkimuksen että kokemuksen muotoilun oppiaineen perusteet
- omaa valmiudet alan kehityksen seurantaan
- omaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin
- omaa kriittisen ja vastuullisen ajattelutavan kokemuksellisuudesta
- osaa hahmottaa matkailun vastuullisuuden ja kestävyyden ulottuvuudet ja soveltaa niitä työkentelyssään
- osaa suunnitella kulttuurisensitiivisiä, kokemuksellisia ja aisteja aktivoivia tiloja, palveluja ja tuotteita
- hallitsee riittävän viestintä- ja kielitaidon oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan
- omaa valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Katso lisää kokemuksen muotoilun sisällöistä taiteiden tiedekunnan kotisivuilta: https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta/Opinnot/Kokemuksen-muotoilu- 

 

 

Matkailututkimus, yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Matkailututkimuksen pääaineopinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Perusopinnot perehdyttävät sinut matkailuilmiöön sekä toimialakokonaisuutena että eri tieteenalojen tutkimuskohteena. Aineopinnoissa syvennyt matkailun eri teemoihin tarkemmin ja kehität taitoja toimia asiantuntevana matkailualan ammattilaisena erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Syventävissä opinnoissa keskityt johtajan ja asiantuntijan sekä tutkijan ominaisuuksien kehittämiseen. Asiantuntijaharjoittelussa pääset mittaamaan osaamistasi tositilanteissa ennen työelämään siirtymistä. Pro gradu -tutkielma opettaa itsenäiseen tutkimuksen tekemiseen.

Opiskelu ulkomailla on luonteva osa suomalaista yliopistotutkintoa. Voit sisällyttää kandidaatin- tai maisterintutkintoosi ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja pääaine-, sivuaine- ja kieliopintoja. Opiskelijavaihdon suositeltu kesto on noin 3–9 kuukautta. Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi.

Matkailututkimuksen oppiaine toimii osana Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin muodostavat Lapin yliopiston matkailututkimus, Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutus sekä Lapin koulutuskeskus REDU:n ja Ammattiopisto Lappian matkailu-, ravitsemisja talousalat. Instituutissa ovat toisin sanoen edustettuina kaikki matkailun koulutustasot. MTI:n kautta sinulla on myös mahdollisuus halutessasi painottaa yliopistotutkintoasi matkailualan käytännön taidoilla valitsemalla sivuaineopinnoiksesi tiettyjä opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulusta.

Osaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa
- tutkia matkailua ja tuottaa uutta tietoa tutkimuksen avulla
- toimia matkailualan monipuolisena asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana vaativissa työelämän tehtävissä
- tunnistaa matkailuun liittyviä monialaisia ongelmia, kehittämis- ja suunnittelutarpeita sekä tarkastella niitä kriittisesti
- tuottaa innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisu-, toiminta- ja suunnittelumalleja matkailutoimialan kehittämiseksi yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa
- toimia vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa äidinkielellään sekä toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- seurata alansa kansainvälistä kehitystä ja toimia kansainvälisissä ympäristöissä myös toisella vieraalla kielellä
- työskennellä tuloksekkaasti erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa
- jäsentää omaa osaamistaan ja tunnistaa oppimiaan työelämätaitoja
- havaita kehittymiskohteitaan sekä itsenäisesti ylläpitää ja kehittää tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan.