Oppaan KIKE - Teach and Learn 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

TEACH AND LEARN - parityöskentelyohjelma (1-3 op)


Kielikeskus ohjaa ja valvoo Teach and Learn - parityöskentelyohjelmaa, jossa opiskelijat opastavat toisiaan omaan kieleensä ja kulttuuriinsa ja kirjoittavat edistymisestään seurantapäiväkirjan.

Teach and Learn - parityöskentelyohjelman tavoitteena on
1. antaa mahdollisuus tutustua kohdemaan kulttuuriin ja elämään sekä kehittää kommunikointitaitoja kohdekielessä
2. käyttää molempia kieliä tasapuolisesti niin, että molempien kielten puhujat saavat harjoitusta kohdekielessä
3. lisätä kontakteja suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä
4. auttaa ulkomaalaisia opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen elämään ja toisaalta valmentaa suomalaisia opiskelijoita ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten.

Opiskelijat voivat opiskella mitä tahansa kieltä, mutta työskentelystä suomenkielisen parin kanssa on hyötyä, koska opiskelija samalla tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja arkeen.

Ohjelma on tarkoitettu kaiken tasoisille kielen oppijoille, myös alkeisopiskelijoille.

Hyväksytysti suoritetusta ohjelmasta kumpikin opiskelija saa 1-3 opintopistettä sen kielen koodilla, jota on ohjelmassa opiskellut (esim. suomi vieraana kielenä XFIN0010, venäjä XVEN0010 jne.). Opintopistemäärä riippuu tapaamiskertojen määrästä. Saman kielen ohjelmasta saa opintopisteet pääsääntöisesti vain kerran eli 1-3 op/koodi. Mikäli joku on kuitenkin suorittanut kurssin samalla koodilla kahdesti, suoritus merkitään rekisteriin vain kerran ja opintopisteet merkitään kaksinkertaisiksi. Arvosteluna käytetään hyväksytty/hylätty -arviointia. Seurantapäiväkirjaan perustuvaa numeerista arviointia voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa. Ohjelma on valinnainen, eikä korvaa muita kielikursseja vaan täydentää niitä.

Ohjeita ohjelmaan osallistuville

1. Tulosta kaikki tarvittavat lomakkeet ja lue ohjeet huolellisesti.

2. Etsi itsellesi pari, jonka äidinkieltä haluat oppia ja joka haluaa oppia sinun äidinkieltäsi.

3. Kun olet löytänyt parin, tehkää mahdollisimman konkreettinen ja yksityiskohtainen opiskelusuunnitelma:
- aikataulu
- lista opiskeltavista teemoista
- omat tavoitteet.
Tavoitteiden pitää olla konkreettisia ja niiden tulee perustua nykyisen kielitaidon kohentamiseen. (Esimerkiksi itsestä tai omasta alasta kertominen, sanomalehtitekstin ymmärtäminen tai referaatin kirjoittaminen.)

4. Täyttäkää kurssisuunnitelma ja tulkaa yhdessä ilmoittautumaan kielikeskukseen opettajien vastaanottoaikoina (E- siipi, 2. krs.) tai sopikaa etukäteen tapaamisaika:
Valentina Katainen, Valentina.Katainen@ulapland.fi
– venäjä – suomi/muu kieli
Iris Tukiainen, Iris.Tukiainen@ulapland.fi
– muu kieli – muu kieli (paitsi venäjä)

5. Alkukeskustelun ja kurssisuunnitelman hyväksymisen jälkeen voitte aloittaa ohjelman. Dokumentoikaa teemat ja käyttämänne materiaalit jokaisen tapaamiskerran jälkeen seurantapäiväkirjaan. Kurssisuunnitelmat jäävät ohjaavalle opettajalle.

Käytännön vinkkejä ohjelman aloittamiseen:
- Kumpikin kerää omaan kansioonsa käyttämänsä materiaalin (esim. tekstit, kirjalliset harjoitukset, niiden korjaukset jne.) ja pitää päiväkirjaa tapaamisista (tapaamisen ajankohta, kesto, opiskeltavat teemat, käytetyt
työtavat sekä kommentteja omasta oppimisesta).
- On tärkeää, että valmistaudutte tapaamisiin esimerkiksi lukemalla tai kirjoittamalla sovitun tekstin tai opiskelemalla keskustelun teemaan liittyvää sanastoa ja että käytätte oppimianne asioita myöhemmin.
- Eri kielten opiskelu pidetään irrallaan toisistaan. Jos tapaatte kahden tunnin ajan, ensimmäinen tunti kannattaa käyttää kielen A tai toinen kielen B opiskeluun.

6. Ohjelman lopuksi täyttäkää kumpikin itsearviointilomake ja palauttakaa se ja seurantapäiväkirja samalle opettajalle, joka hyväksyi suunnitelmanne. Kummankaan suoritusta ei voida hyväksyä, elleivät molemmat ole mukana sekä alku- että loppukeskustelussa. Loppukeskusteluun voi tulla opettajien vastaanottoaikoina tai etukäteen sovittuna ajankohtana.