Oppaan YTK - Historia toisena opetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Historia toisena opetettavana aineena

Historia toisena opetettavana aineena (laajuus 60 op) antaa mahdollisuuden toimia aineenopettajana peruskoulussa asetuksen 986/98 mukaisesti. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan antaman kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen vastaavuuspäätöksen mukaisesti tämä mahdollisuus on myös Lapin yliopistossa.

Kulttuurihistoria on historian opettajaksi pätevöittävä oppiaine. Opetettavan aineen opintojen lisäksi aineenopettajalta vaaditaan maisterin tutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot.

Historian opettajaksi pätevöittävät opinnot voi suorittaa seuraavasti:

A. Kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot (YTK, 60 op) sekä siltaopintoina LAER0525 Suomen historia (4 op), LAER0522 Skandinavian historia (3 op) ja LAER0521 Maailmanhistorian perusteet (4 op) tai

B. Historian perusopinnot (KTK, LAER0520) ja kulttuurihistorian aineopinnot (YTK) sekä siltaopintoina UKUL1011 Kulttuurihistorian perusteet (5 op) ja UKUL1012 Menneisyys elää meissä (5 op).

Kulttuurihistorian perus- ja aineopintojen sisällöt löytyvät yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta. Historian perusopinnot taas löytyvät kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta. Maailmanhistorian perusteet ovat kohdan A. mukaan suorittaville suppeammat kuin historian perusopinnot suorittaville ja löytyvät koodilla LAER0521.


Vastaavuustodistuksen hakeminen ja todistuksesta perittävä maksu

Vastaavuustodistuksen hakeminen vaatii valmiin maisterin tutkinnon. Opiskelija saa ohjeet vastaavuustodistuksen hakemiseen Turun yliopiston Humanistisesta tiedekunnasta (hum-info@utu.fi). Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot. Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote suoritetuista opinnoista sekä virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta.

Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Mikäli opiskelija on oikeutettu vastaavuustodistukseen, hänelle lähetetään ohjeet siitä, miten maksu tulee suorittaa. Vastaavuustodistus toimitetaan hakijalle (nouto tai postitus) humanistisen tiedekunnan opintotoimistosta, kun maksu on suoritettu.