Oppaan YTK - Yhteiskuntaoppi opetetettavana aineena - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena on laajuudeltaan 60 op ja antaa mahdollisuuden toimia aineen opettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaoppi laajempana, ensimmäisenä opetettavana aineena antaa asetuksen (986/98) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden ja näin mahdollisuuden opettaa lukiossa. Voidakseen opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppia ei rekisteröidä eikä merkitä tutkintotodistukseen erillisenä aineena, vaan suoritetuista opinnoista annetaan erillinen todistus. Kokonaisuus muodostuu seuraavasti:

YHTEISKUNTAOPPI TOISENA OPETETTAVANA AINEENA 60 op

1. Perusopinnot 25 op jostakin seuraavista oppiaineista:
- Hallintotiede
- Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen
- Hallintotieteet ja johtaminen
- Kansainväliset suhteet
- Politiikkatieteet
- Politiikkatieteet ja sosiologia
- Sosiologia
- Valtio-oppi

2. Sosiaalioikeuden opinnot 5 op (Julkisoikeuden opinnot 5 op)
- SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op (tai TJOI001 Julkisoikeuden perusteet 5 op)

3. Kansantaloustieteen opinnot 5 op
- TKTA1101 Taloustieteen perusteet 5 op

4. Valinnaiset opinnot 25 op
Mikäli ei ole suoritettu politiikkatieteiden tai sosiologian yhteisiä perusopintoja (tai perusopintoja politiikkatieteissä, kansainvälisissä suhteissa tai valtio-opissa), on suoritettava seuraavat opinnot:
- SOPT0001 Johdatus valtio-oppiin 5 op TAI SOPT0002 Introduction to International Relations 5 op
- SOPT0004 Yhteiskuntateoria 5 op (TAI aiemmin suoritettu SOPT1105 Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op)
Loput valinnaiset opintopisteet on suoritettava yhdestä tai useammasta seuraavista vaihtoehdoista: filosofia, sosiaalioikeus, hallintotieteet ja johtaminen, politiikkatieteet ja sosiologia, sosiaalityö ja taloustiede.

YHTEISKUNTAOPPI ENSIMMÄISENÄ OPETETTAVANA AINEENA

Edellä mainitut 60 op yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot sekä syventävät opinnot jostakin yhteiskuntatieteellisestä tai hallintotieteellisestä oppiaineesta.