Oppaan YTK - Kulttuurihistoria - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kulttuurihistorian avainkäsitteitä ovat kulttuuri ja ajallisuus. Suurten historiallisten kaarien sijasta kulttuurihistorian opinnoissa perehdytään menneisyyden ihmisen arkisen maailmassa olon ja maailman hahmottamisen tapoihin; ihmisten tekoihin ajassa, niiden motiiveihin, olosuhteisiin, seurauksiin ja niille annettuihin merkityksiin sekä siihen, miten ne elävät myös omassa nykyisyydessämme. Lapin yliopistossa kulttuurihistorian erikoistumisalueita ja erityisvahvuuksia ovat pohjoinen kulttuurihistoria sekä taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutus.

Kulttuurihistorian perusopinnoissa (25 op) tarkastellaan kulttuurihistorian teoreettisia ja metodologisia perusteita, erityisluonnetta ja sijaintia muiden historiatieteiden, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen sekä yhteiskuntatutkimuksen rinnalla ja parissa sekä menneisyyden läsnäoloa ja historiallisen tiedon arkikäyttöä tässä ja nyt. Perusopinnoissa myös perehdytään erilaisista näkökulmista Euroopan kulttuurihistorian periodeihin sekä periodisoinnin periaatteisiin ja ongelmiin.

Aineopinnoissa (35 op) perehdytään kulttuurihistorian kysymyksenasetteluun, metodologisiin vaihtoehtoihin, lähestymistapoihin ja näkökulmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin ja historiallisen kerronnan luonteeseen sekä tutkielman laatimiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy valinnaisiin erikoistumisalueisiin ja erilaisten kulttuurien historiaan sekä historiallisen tiedon käyttöön myös lähitieteissä.

Syventävissä opinnoissa (60 op) opiskelija harjaantuu soveltamaan aiemmin hankittuja tietoja, taitoja ja valmiuksia. Opiskelija suuntaa opintojaan omaa tutkimusaihettaan koskeviksi ja harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että osana työ/tiedeyhteisöä.

 

Lisätiedot

Oppiaineen jokaisen opiskelijan on syytä ilmoittautua sekä kulttuurihistorian sähköpostilistalle (kulttuurihistorianlista@ulapland.fi) että LaY Kulttuurihistoria -työtilaan Moodlessa.

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Kulttuurihistorian perusopinnot aloitetaan pääsääntöisesti Kulttuurihistorian perusteet -luentosarjalla, joka järjestetään syyslukukaudella. Muissa tapauksissa opintojen aloituksesta sovitaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Perusopinnot muodostuvat kahdesta osasta. Johdatus kulttuurihistoriaan (10 op) -kokonaisuuteen kuuluu kaksi opintojaksoa: Kulttuurihistorian perusteet (5 op) suoritetaan luennoilla ja Menneisyys elää meissä (5 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan (3 x 5 op, yht. 15 op) suoritetaan itsenäisesti lukupäiväkirjana, tenttimällä, esseenä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Aineopinnot muodostuvat kolmesta osasta. Pakollisiin opintojaksoihin (15 op) kuuluvat Kulttuurihistorian lähestymistapoja (5 op), joka suoritetaan luennoilla, oppimis- ja lukupäiväkirjana, sekä Proseminaari (10 op). Valinnaiset opintojaksot Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan (2 x 5 op, yht. 10 op) ja Erityisalueita (2 x 5 op, yht. 10 op) suoritetaan itsenäisesti lukupäiväkirjana, tenttimällä, esseenä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Syventävät opinnot muodostuvat kolmesta osasta. Kiinteät syventävät opinnot (5 op) koostuvat pienryhmätyöskentelystä sekä harjoitustöistä. Tutkielmaopinnot (30 op) koostuvat sivuaineen tutkielmasta (20 op) ja tutkielmaseminaarista (10 op). Sivuainetutkielma laaditaan itsenäisesti vastuuopettajan ohjauksessa. Joustavat syventävät opinnot (25 op) eli Teemaryhmät (10 op), Historia, teoria ja metodologia (10 op) ja Erikoistumisopinnot (5 op) suoritetaan itsenäisesti lukupäiväkirjana, tenttimällä, esseenä tai korvaavilla opinnoilla sopimuksen mukaan.

Kirjatenteissä tentittävien kirjapakettien vaihtoehdot ilmoitetaan jokaisen opintojakson kohdassa ”Oppimateriaalit”. Tentit suoritetaan EXAM-tenttiakvaariossa, lukupäiväkirjana tai esseenä.

Kahden opintopisteen itsenäisen aineistopohjaisen essee-, luento- ja lukupäiväkirjasuorituksen laajuus on 6 sivua, kolmen opintopisteen suorituksen laajuus 9 sivua, neljän opintopisteen suorituksen laajuus 12 sivua ja viiden opintopisteet suorituksen laajuus 15 sivua. Suoritusten aiheesta ja suorittamistavasta on aina sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa. Esseitä ja lukupäiväkirjoja koskevat yleiset ohjeet löytyvät oppiaineen Moodle-työtilasta LaY Kulttuurihistoria.

Oppiaineen järjestämistä ja muista seminaareista ja korvaavista luennoista ja niiden korvaavuusvaihtoehdoista ilmoitetaan sähköpostilistalla kulttuurihistorianlista@ulapland.fi ja Pepissä. Muista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.